Jaarverslag 2017

Helmond, stad van het doen
Het Helmond waar wij de afgelopen periode aan gewerkt hebben, is een stad die aantrekkelijk is om te wonen, te leven en te werken. Een stad waar plaats is voor iedereen, voor jong en oud, arm en rijk, inwoners en ondernemers. Onze sociale opgaven gaan hand in hand met de ruimtelijk-economische opgaven. Vanuit een integraal perspectief is in 2017 koers gehouden en bovenal gerealiseerd. Resultaten zijn geboekt met betrekking tot het zijn van een sociale, duurzame, gezonde en veilige stad, alsook als het gaat om de economische dynamiek en de (slimme) bereikbaarheid van de stad.

Werk, werk, werk!
Het creëren van meer werkgelegenheid is in de afgelopen periode voortdurend ons adagium geweest. En met succes. Statistieken wijzen uit dat de werkgelegenheid in Helmond weer in omvang toeneemt, alsook dat de werkloosheidpercentage afneemt. In 2017 lag dit werkloosheidspercentage op hetzelfde niveau als voor de crisis. Naar verwachting gaat de komende periode als gevolg van de economische groei het huishoudinkomen van werkenden weer licht stijgen. Daarmee komt ook de gemeentelijke doelstelling van het realiseren van sociale stijging dichterbij.

Investeren in de stad
Het afgelopen jaar is een aantal besluiten genomen die het mogelijk maken om de komende periode flink te investeren in onze stad. Zo hebben we besloten om het sportpark De Braak om te vormen tot een nieuwe sport- en beleefcampus met maatschappelijke functies zoals onderwijs en de gezondheidszorg. Tevens is besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een publieke zwemvoorziening op De Braak. De voorbereidingen voor de wijk van de toekomst, Brainport Smart District, kunnen gestart gaan worden, ofwel er kan begonnen worden met de eerste projecten voor het bouwen van de ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station Brandevoort.