Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2017

Begroting na wijzingen 2017

Rekening 2017

Programma

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

01

Veiligheid en handhaving

660

7.543

434

6.831

456

6.709

-6.253

02

Werk en inkomen

36.441

73.765

41.880

80.366

42.844

80.613

-37.770

03

Zorg en welzijn

4.093

54.157

3.317

52.971

4.214

52.292

-48.077

04

Jeugd en onderwijs

4.097

43.437

4.097

45.509

5.784

47.415

-41.630

05

Cultuur

2.626

11.892

3.047

12.180

3.016

11.569

-8.553

06

Sport en recreatie

718

6.227

718

6.591

677

6.089

-5.412

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

253

3.139

273

4.036

425

3.122

-2.697

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

45.774

48.831

46.023

49.589

21.643

22.082

-439

09

Stedelijke vernieuwing

262

4.741

262

5.124

324

7.194

-6.869

10

Verkeer en mobiliteit

1.708

1.871

4.031

459

1.453

-994

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

4.248

19.847

3.988

20.153

3.548

14.857

-11.309

12

Milieu

22.500

18.913

21.600

18.410

21.265

18.758

2.506

13

Bestuur en organisatie

1.605

13.711

1.605

12.333

-1.323

14.363

-15.686

Totaal saldo baten en lasten

123.276

307.911

129.116

318.125

103.334

286.517

-183.183

HP940

Post Onvoorzien

500

349

HP944

Overige financiële middelen

7.739

1.871

7.739

1.868

8.413

2.666

5.747

HP950

Onroerend zaak belasting

20.452

498

20.452

498

20.575

499

20.077

HP960

Overige belastingen

930

895

930

895

1.117

928

188

HP970

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

170.533

1.296

173.569

3.653

174.461

174.461

HP991

Overhead

1.252

30.527

1.020

32.777

779

33.825

-33.046

HP992

Doorbelasting overhead

-2.731

-2.731

-2.718

2.718

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

200.906

32.856

203.710

37.308

205.346

35.201

170.145

Totaal saldo baten en lasten

324.183

340.767

332.825

355.433

308.679

321.717

-13.038

Mutaties reserves

01

Veiligheid en handhaving

100

110

107

107

02

Werk en inkomen

610

834

454

454

03

Zorg en welzijn

7.020

16.513

10.792

10.335

6.292

4.043

04

Jeugd en onderwijs

369

400

2.528

690

2.529

290

2.239

05

Cultuur

369

573

316

587

412

174

06

Sport en recreatie

459

559

279

397

-117

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

1.144

2.481

1.337

2.209

1.337

871

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.359

2.000

3.917

2.000

4.133

3.000

1.133

09

Stedelijke vernieuwing

291

4.999

4.425

599

150

449

10

Verkeer en mobiliteit

609

1.262

612

773

612

161

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

143

640

171

497

171

326

12

Milieu

354

564

634

564

622

564

58

13

Bestuur en organisatie

3.300

108

4.736

1.493

3.107

1.604

1.503

14

Algemene dekkingsmiddelen

7.075

5.547

10.769

5.547

16.473

14.852

1.621

Totaal mutaties reserves

25.203

8.619

50.556

27.948

42.702

29.680

13.022

Totaal saldo baten en lasten

349.386

349.386

383.381

383.381

355.987

351.382

4.606

Overzicht begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel worden de begrotingsbudgetten uit de gewijzigde begroting vergeleken met de realisatie inclusief een presentatie van de afwijkingen tussen beide grootheden. In het vervolg van deze paragraaf wordt daar waar sprake is van een overschrijding op het door de Raad vastgestelde lastenniveau (exclusief mutaties reserves) een nadere analyse gegeven in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Deze analyse is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten uit de door de Commissie BBV gepresenteerde Kadernota Rechtmatigheid 2017. Met het goedkeuren van de Jaarstukken worden deze overschrijdingen alsnog door de Raad geautoriseerd, in het raadsbesluit is hiertoe een afzonderlijk beslispunt opgenomen.

Begroting 2017Rekening 2017Verschillen
ProgrammaBatenLastenBatenLastenBatenLastenVerschil
01Veiligheid en handhaving4346.8314566.70923-122144
02Werk en inkomen41.88080.36642.84480.613963247716
03Zorg en welzijn3.31752.9714.21452.292897-6791.576
04Jeugd en onderwijs4.09745.5095.78447.4151.6871.906-218
05Cultuur3.04712.1803.01611.569-31-612580
06Sport en recreatie7186.5916776.089-41-503461
07Economisch beleid en werkgelegenheid2734.0364253.122152-9141.066
08Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting46.02349.58921.64322.082-24.380-27.5063.126
09Stedelijke vernieuwing2625.1243247.192622.068-2.006
10Verkeer en mobiliteit1.8714.0314591.453-1.412-2.5781.166
11Openbare ruimte en natuurbescherming3.98820.1533.54814.857-439-5.2964.857
12Milieu21.60018.41021.26518.758-335349-684
13Bestuur en organisatie1.60512.3333.28314.3631.6782.030-352

HP940

Post Onvoorzien

349

-349

349

HP944

Overige financiële middelen

7.739

1.868

8.413

2.668

675

799

-125

HP950

Onroerend zaak belasting

20.452

498

20.575

499

123

1

122

HP960

Overige belastingen

930

895

1.117

928

187

34

153

HP970

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

173.569

3.653

174.461

892

-3.653

4.545

HP991

Overhead

1.020

32.777

779

33.810

-241

1.033

-1.273

HP992

Doorbelasting overhead

-2.731

-2.718

13

-13

Totaal algemene dekkingsmiddelen

203.710

37.308

205.346

35.186

1.636

-2.122

3.758

Totaal saldo baten en lasten

332.825

355.433

313.285

321.701

-19.540

-33.732

14.192

Mutaties reserves

01

Veiligheid en handhaving

110

107

-3

-3

02

Werk en inkomen

834

454

-380

-380

03

Zorg en welzijn

16.513

10.792

10.335

6.292

-6178

-4.500

-1.678

04

Jeugd en onderwijs

2.528

690

2.529

290

1

-400

401

05

Cultuur

573

316

587

412

14

96

-83

06

Sport en recreatie

559

279

397

-279

397

-676

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

2.481

1.337

2.209

1.337

-273

-273

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.917

2.000

4.133

3.000

216

1.000

-784

09

Stedelijke vernieuwing

4.999

4.425

599

150

-4401

-4.275

-125

10

Verkeer en mobiliteit

1.262

612

773

612

-489

-489

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

640

171

497

171

-143

-143

12

Milieu

634

564

622

564

-12

-12

13

Bestuur en organisatie

4.736

1.493

3.107

1.604

-1630

110

-1.740

14

Algemene dekkingsmiddelen

10.769

5.547

16.473

14.852

5703

9.305

-3.601

Totaal mutaties reserves

50.556

27.948

42.702

29.680

-7.854

1.732

-9.586

Totaal

383.381

383.381

355.987

351.382

-27.394

-31.999

4.606

Programma 2 Werk en inkomen: € 247.000
De overschrijding komt voort uit de uitvoering van de Participatiewet, specifiek de uitvoering van de uitkeringsregelingen (BUIG). Onderdeel daarvan is een bedrag van circa € 100.000 opgenomen op dit programma dat betrekking heeft op niet voorziene nagekomen kosten vanuit 2016 m.b.t. bijzondere bijstand. De Participatiewet is een open einde regeling.

Programma 4 Jeugd en onderwijs: € 1.906.000
De overschrijding vloeit enerzijds voort uit de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De kosten hiervoor zijn circa 2,0 miljoen hoger dan begroot. Hier tegenover staat echter een direct hiermee samenhangende hoger dan begrote opbrengst van eveneens 2,0 miljoen (Rijksuitkering OAB).

Daarnaast is sprake van hoger dan begrote kosten voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Bij de 2e Berap 2017 is de raad reeds geïnformeerd over een verwacht nadeel op de kosten Jeugdzorg, resulterend in een begrotingswijziging van € 2 miljoen. Uiteindelijk is het nadeel nog € 1 miljoen hoger uitgevallen. Dit heeft twee hoofd oorzaken. Enerzijds is sprake van hogere kosten op grond van afrekeningen / productieverantwoordingen die over 2017 na afloop van het jaar door de zorgaanbieders zijn ingediend. De Jeugdzorg is een open einde regeling.

Anderzijds is nog een bedrag van circa € 500.000 opgenomen op dit programma dat betrekking heeft op niet voorziene kosten vanuit 2016 m.b.t. specialistische ondersteuning Jeugd. De totale post aan niet voorziene kosten bedraagt circa € 1,9 miljoen. Het betreft prestaties van zorgaanbieders die in 2016 geleverd zijn, maar die pas in 2017 in de financiële administratie gekomen zijn.
Van het resterende deel van de niet voorziene kosten ad € 1,4 miljoen heeft € 1,3 miljoen betrekking op programma 3 (WMO persoonlijke ondersteuning) en € 0,1 miljoen op programma 2 (bijzondere bijstand). Op programma 3 is geen sprake van overschrijding van het lastenbudget, derhalve is deze niet afzonderlijk toegelicht. Overigens is in de 2e Berap 2016 alsmede in de vergadering van de commissie Middelen van december 2016 reeds melding gemaakt van verwachte tekorten op het budget 2016 inzake de Jeugdzorg.

Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de subadministraties / tussenrekeningen plaatsgevonden en zijn deze kosten toen pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Wel is de gemeenteraad via de rekenkamercommissie bij brief van 18 januari 2018 door het college geïnformeerd over de accountantsbevindingen uit de interimcontrole 2017, zoals gerapporteerd in de managementletter 2017. Hierin is ook nadrukkelijk stil gestaan bij en aandacht gevraagd voor de aansluitproblematiek m.b.t. de diverse tussenrekeningen / subadministraties. Dit heeft geresulteerd in de voorgenoemde integrale screening en correctie bij het jaarafsluitingsproces.

Deze overschrijding heeft niets te maken met het niet of anders uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid binnen dit programma.

Programma 9 Stedelijke vernieuwing: € 2.068.000
De overschrijding wordt veroorzaakt door een incidentele afboeking van € 2.835.000. Dit betreft de afboeking van de restant boekwaarde van de investeringen stedelijke vernieuwing over de jaarschijven 1989 tot en met 1994, waarvan de economische levensduur inmiddels bleek te zijn verstreken. Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de materiële vaste activa plaatsgevonden en is dit pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Deze overschrijding heeft niets te maken met het niet of anders uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid binnen dit programma.

Programma 12 Milieu: € 349.000
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Bij de 2e Berap 2017 is de raad reeds geïnformeerd over toename van kosten van afvalverwerking (specifiek de milieustraat). Tegenover de hogere kosten staan ook daarmee samenhangende hogere opbrengsten, voornamelijk uit hogere bijdragen van Nedvang en Kappa alsmede de milieustraat zelf.

Programma 13 Bestuur en organisatie: € 2.030.000
De overschrijding in de lasten wordt enerzijds veroorzaakt door een deels nog niet ingevulde bezuinigingstaakstelling m.b.t. organisatie van circa € 1.385.000. De oorspronkelijke taakstelling bedroeg circa € 5,8 miljoen. Over de stand van zaken / voortgang van de organisatieontwikkeling en de daarmee samenhangende bezuinigingstaakstelling is de gemeenteraad in het najaar van 2017 geïnformeerd.

De overschrijding in de lasten wordt anderzijds veroorzaakt door een aantal afwikkelingsverschillen waarvan de oorsprong ligt / is terug te voeren naar voorgaande jaren (circa € 1,1 miljoen). Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de subadministraties / tussenrekeningen plaatsgevonden en is dit pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Wel is de gemeenteraad via de rekenkamercommissie bij brief van 18 januari 2018 door het college geïnformeerd over de accountantsbevindingen uit de interimcontrole 2017, zoals gerapporteerd in de managementletter 2017.
Hierin is ook nadrukkelijk stil gestaan bij en aandacht gevraagd voor de aansluitproblematiek m.b.t. de diverse tussenrekeningen / subadministraties. Dit heeft geresulteerd in de voorgenoemde integrale screening en correctie bij het jaarafsluitingsproces.
Deze overschrijding heeft niets te maken met het niet of anders uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid binnen dit programma.

Toetsing rechtmatigheid investeringskredieten
In onderstaande tabel zijn de overschrijdingen op de uitgaven op de investeringskredieten weergegeven. De overschrijdingen boven de € 50.000 zijn gespecificeerd opgenomen.


Hoogwaardige fietsverbinding Helmond-Eindhoven
Voor de aanleg van de hoogwaardige fietsverbinding zijn nog middelen beschikbaar, die nog niet tot een kredietaanvraag hebben geleid. Dit zal in 2018 hersteld worden, waardoor dit krediet niet langer een overschrijding zal tonen.

De Taalbrug
In de jaarrekening 2016 is als gevolg van niet verwerkte aanpassingen in de administratie een onrechtmatigheid gemeld van € 60.000. In 2017 is op dit actief nog € 40.000 extra uitgegeven.

OPR 2014 Vissenbuurt ringleiding
Op dit krediet is € 97.000 meer uitgegeven dan gebudgetteerd. De overschrijding is opgevangen door een hogere vrijval van de daarvoor getroffen voorziening.

In de jaarrekening 2017 zijn diverse kosten m.b.t. renovatie van wegen, openbare verlichtingen, VRI's en afvalcontainers voor in totaal € 4,6 miljoen geactiveerd. Dit is mede het gevolg van aangepaste en aangescherpte BBV regelgeving m.b.t. het activeren van investeringen maatschappelijk nut in de openbare ruimte (zie tevens paragraaf 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen). Aangezien in de begroting 2017 op programmaniveau voldoende (onderhouds-) budget voor deze kosten aanwezig was, worden deze activeringen niet als begrotingsonrechtmatig beschouwd. Dit hoewel er geen formeel krediet voor deze uitgaven beschikbaar is gesteld. Deze uitgaven passen volledig binnen het door de raad vastgestelde beleid.