Jaarverslag 2017

(bedragen x € 1.000,-)

Incidentele

Incidentele

baten 2017

lasten 2017

Programma 1: Veiligheid en handhaving

Programma 2: Werk en inkomen

Herwaardering aan GR Senzer overgedragen debiteurenpositie uitkeringsgerechtigden (HP 602)

1.399

Nagekomen kosten Bijzondere Bijstand 2016 (HP 603)

100

Programma 3: Zorg en welzijn

Nagekomen kosten WMO 2016 (HP 690 / 695)

1.300

Lasten Sociale Stad, pijler Sociaal Innovatief Fonds (HP 677)

463

Lasten Sociale Stad, pijler transformatie WMO (HP 674)

641

Programma 4: Jeugd en onderwijs

Nagekomen kosten Jeugdzorg 2016 (HP 409)

500

Lasten onderwijsleerpakketten, eerste inrichting en meubilair i.v.m. uitbreiding scholen (HP 410)

834

Programma 5: Cultuur

Bijdrage BankGiroLoterij t.b.v. museum (HP 510)

300

Programma 6: Sport en recreatie

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bijdrage aan stichting Vluchteling als Naaste (HP 850)

102

Grondexploitatie: mutatie voorziening verlieslatende complexen (HP 880)

7.174

Grondexploitatie: tussentijdse winstneming op 9 grondexploitaties (HP 880)

7.030

Grondexploitatie: resultaat op restexploitaties (HP 880)

60

Facilitair grondbeleid: tussentijdse winstneming op anterieure overeenkomsten (HP 885)

173

Gesloten erfpachtovereenkomst Brandevoortsedreef t.b.v. brandstofpunt (HP 890)

550

Verkoop overhoeken (HP 890)

90

Boekwinst verkoop 4 appartementen Dortmunderkade (HP 890)

64

Versnelde afschrijving Citysporthal i.v.m. sloop in 2020 (HP 890)

273

Programma 9: Stedelijke vernieuwing

Afwaardering investering stedelijke vernieuwingsprojecten jaarschijven 1989 t/m 1994 (HP 815)

2.835

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Afrekening 2016 GR Blink (HP 225)

67

Niet door subsidie gedekte kosten NS fietsenstalling CS Helmond (HP 230)

124

Programma 12: Milieu

Lasten 2017 duurzaamheidsmaatregelen (HP 780)

110

Lasten sanering Kromme Haagdijk (HP 780)

60

Programma 13: Bestuur en organisatie

Vrijval voorziening wethouderspensioenen i.v.m. overlijden oud-wethouder (HP 003)

270

Vrijval voorziening wethouderspenisoenen i.v.m. hogere te hanteren rekenrente (HP 003)

320

Overdracht elders opgebouwde waarde pensioen t.b.v. zittende wethouder (HP 003)

145

Dotatie overgedragen elders opgebouwde waarde pensioen t.b.v. zittende wethouder aan voorziening wethouderspensioenen (HP 003)

145

Afrekening 2016 GR Metropoolregio Eindhoven (HP 020)

57

Lasten / baten i.v.m. organisatieontwikkeling en mobiliteitsmaatregelen (HP 910)

339

2.105

Vorming voorziening mobiliteit (HP 910)

699

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren n.a.v. integrale screening en opschoning subadministraties / tussenrekeningen (HP 910)

1.180

Dotatie voorziening borgstelling (HP 920)

220

Lasten i.v.m. aangesproken borgstelling huurgarantie (HP 920)

121

Algemene dekkingsmiddelen

Afwaardering investeringen software (HP 991)

1.623

10.864

20.609