Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten658718718677-41
Lasten6.0536.2276.5916.089-503
Saldo-5.395-5.509-5.873-5.412461
Verrekening met reserves
Onttrekking154459559279-279
Storting1.00000397397

Toelichting op programmaniveau

Programma 6 laat over 2017 een nadelig resultaat zien van € 215.000.

Sport & Recreatie (HP 550), € 200.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
Sport & Recreatie (HP 550) is onderdeel van het Programma Sociaal Domein. Dit hoofdproduct wijkt ten opzichte van de begroting voordelig af met ca. € 280.000 (voor mutaties reserves). Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van (onderhouds)werkzaamheden in verband met de voorgenomen ontwikkelingen op sportparken in de komende jaren.

In verband hiermee is er gedurende 2017 een bedrag van € 396.000 toegevoegd aan de egalisatie reserve onderhoud buitensport (nadeel t.o.v. de begroting), een en ander conform raadsbesluit februari 2011.
Hier tegenover staat dat van de geraamde onttrekking ad € 100.000 aan deze reserve in 2017 er slechts € 16.000 daadwerkelijk benodigd was om de voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van de MFSA De Braak te dekken (nadeel t.o.v. de begroting € 84.000).

Recreatiegebieden (HP 572), € 43.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
Zoals in paragraaf 3.6.2 is vermeld heeft er in 2017 nog géén invulling plaatsgevonden van een nieuw perspectief van de Groene Peelvallei met initiatieven uit de markt. Hierdoor is ook het geraamde budget van € 100.000 voor ontwikkeling van de Groene Peelvallei niet aangewend. Daarnaast zijn de kosten voor het beheer van recreatieplas Berkendonk € 50.000 lager dan geraamd. De onttrekking vanuit de reserve Groene Peelvallei voor dekking van de kosten is als gevolg van het voorgaande daardoor ook niet volledig nodig geweest (nadelig t.o.v. de begroting € 195.000).

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten