Jaarverslag 2017

Voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Helmond 2017 en aanverwante (beleids)nota's.

De indeling van de Jaarverantwoording 2017 is in overeenstemming met de Programmabegroting 2017. De Jaarverantwoording 2017 kent - naast de beleidsmatige en financiële samenvattingen - de volgende onderdelen:

Jaarverslag

  • Welke effecten hebben we bereikt?

Dit zijn de maatschappelijke effecten die per collegeperiode worden vastgesteld; de cijfers zijn geactualiseerd en weergegeven voor 2 collegeperiodes.

  • Programmaverantwoording;
  • Verplichte paragrafen.

Jaarrekening

  • Programmarekening;
  • Balans en de toelichting en
  • SiSa-bijlage.
  • Controleverklaring van de accountant

Bijlagen

  • Kerngegevens en lijst van afkortingen