Jaarverslag 2017

Het jaarrekeningresultaat over 2017 bedraagt € 4,6 miljoen positief. Dit is het resultaat na verrekening met de reserves. In onderstaande tabel staat het gerealiseerde jaarrekeningresultaat 2017 afgezet tegen het resultaat uit de door de raad vastgestelde begroting (na wijziging).

(bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging

Rekening 2017

Afwijking 2017

Baten

332.825

313.285

-19.540

Lasten

355.433

321.701

-33.732

Totaal saldo van baten en lasten

-22.608

-8.416

14.192

Verrekening met reserves

Onttrekkingen aan reserves

50.556

42.702

-7.854

Toevoegingen aan reserves

27.948

29.680

1.732

Totaal saldo mutaties reserves

22.608

13.022

-9.586

Resultaat

0

4.606

4.606

Per saldo zijn er € 20 miljoen minder baten en € 34 miljoen minder lasten gerealiseerd. Daarnaast is er per saldo € 9,6 miljoen minder verrekend met de reserves dan begroot.

De lagere baten en lasten doen zich vooral voor bij programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (€ 24 miljoen minder baten respectievelijk, € 27 miljoen minder lasten).
Doordat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten in een ander jaar dan in het begrotingsjaar tot stand kan komen, kunnen de mutaties in de voorraad onderhanden werk afwijken
van wat bij de begroting werd verwacht.