Jaarverslag 2017

Het gerealiseerd saldo van baten en lasten is in onderstaand overzicht gespecificeerd naar de verschillende programma’s. Dit is inclusief de verrekening met reserves.

(bedragen × € 1.000)

Begroting na wijzigingRekening 2017Afwijking 2017
Veiligheid en handhaving-6.287-6.146141
Werk en inkomen-37.652-37.316336
Zorg en welzijn-43.933-44.034-101
Jeugd en onderwijs-39.574-39.391183
Cultuur-8.876-8.378498
Sport en recreatie-5.315-5.529-215
Economisch beleid en werkgelegenheid-2.619-1.826794
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting-1.6486942.342
Stedelijke vernieuwing-4.288-6.419-2.131
Verkeer en mobiliteit-1.510-833677
Openbare ruimte en natuurbescherming-15.697-10.9834.714
Milieu3.2602.565-695
Bestuur en organisatie-7.485-9.577-2.092
Algemene dekkingsmiddelen171.624171.780156

In de toelichtingen per programma, hoofdstuk 3 van de Jaarverantwoording, zijn de verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging per programma toegelicht.