Jaarverslag 2017

In onderstaande tabel zijn het gerealiseerde resultaat van het grondbedrijf en de
overige resultaten afzonderlijk weergegeven.

Resultaat grondbedrijf
In de Nota Reserve- en Voorzieningenbeleid 2016-2019 is bepaald dat het grondbedrijf binnen de gemeentelijke begroting een gesloten circuit  is. Dit betekent dat de algemene reserve grondbedrijf dezelfde functie heeft als de algemene reserve binnen de algemene dienst. De algemene reserve grondbedrijf heeft daarmee als doel om de (jaarrekening)resultaten van het grondbedrijf op te vangen. Het positieve resultaat van het grondbedrijf over 2017 van € 1,452 miljoen wordt derhalve ten gunste gebracht van de algemene reserve Grondbedrijf.

Voorstellen voor resultaatbestemming
Voor het nog te bestemmen resultaat van 2017 zijn de volgende voorstellen voor resultaatbestemming gedaan:


Het nog te bestemmen resultaat - na voorstellen voor resultaatbestemming - ad € 172.000 wordt conform de door uw Raad vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet toegevoegd aan de Algemene reserve. De nadere toelichting op de voorstellen voor resultaatbestemming is opgenomen in de toelichting bij de verschillende programma’s.