Jaarverslag 2017

ACE

Automotive Center of Expertise

AFB

Automotive Facilities Brainport

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCH

Brabant Culturele Hoofdstad

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZOB

Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EVZ

Ecologische VerbindingsZone

FTPB

Food Technology Park Brainport

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GEO

Gebiedsgericht Economische Ontwikkeling

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GIH

Gebiedsgerichte Integrale Handhaving

GKP

Gemeentelijk Kunstwerkenbeheer Plan

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan

HNG

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

HTAC

High Tech Automotive Campus

IB-signalen

Signalen van het Inlichtingenbureau

IBP

Informatie Beleids Plan

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

ID

Instroom Doorstroom

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werklozen

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IVP

Investeringsprogramma

MAC

MBO Automotive Center

MUP

Milieu Uitvoerings Programma

NOx

Stikstofoxides

NUP

Nationaal Uitvoerings Programma

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OLO

OmgevingsLOket

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

O&S

Onderzoek en Statistiek

OVD

Officier Van Dienst

OLV-kerk

Onze Lieve Vrouwekerk

OPR

Operationeel Programma Riolering

OZB

Onroerende Zaakbelasting

PO

Persoonlijke Ondersteuning

P&O

Personeel & Organisatie

POW

Programma Onderhoud Wegen

PS

Provinciale Staten

RHCe

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

RIB

Raads Informatie Brief

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

TCO

Total Cost of Ownership

SEPA

Single Euro Payments Area

SIEH

Stichting Industrieel Erfgoed Helmond

S&B

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SOx

Zwaveloxides

SRE

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VR

VeiligheidsRegio

VSV

Voortijdig School Verlaters

VVE

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

UP’s

UitvoeringsProgramma’s

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

WI

Werk en Inkomen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WP

Woonpartners

WWB

Wet Werk en Bijstand