Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Visie op naleving gemeente Helmond 2016
Gestart. De visie op naleving is afgerond en vastgesteld in maart 2016. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere uitwerking in een nalevingsplan 2018 - 2021 gemeente Helmond. In dit plan wordt een concrete uitwerking geboden van de diverse gemeentelijke handhavings- c.q. nalevingstaken. Aan de hand van een omgevings- en risicoanalyse zijn de prioriteiten bepaald in nalevingsdoelen. Uiteindelijk zullen op basis hiervan interventiemixen uitgewerkt worden (alwaar innovatieve methodieken worden gezocht) en wordt de toekomstige inzet gericht op de wijken waar het nodig en mogelijk is. Voor het werken volgens de nieuwe visie en het aanpassen van de werkprocessen en het beleidsplan is een verandertraject noodzakelijk. De besluitvorming over de transitie van de Stichting Stadswacht Helmond (SSH) is onderdeel van dit verandertraject. Separaat loopt, sinds zomer 2016, de ontwikkeling van de transitie SSH naar Afdeling Veiligheid en Naleving. Hiervoor is integraal een opiniërende nota opgesteld en het College als ook de Commissie Bestuur en Economie hebben in januari 2017 fiat gegeven om deze mogelijke transitie verder uit te werken. In dit geheel wordt ook de oriëntatie op een nieuw type toezichthouder/ handhaver verwerkt. Door een projectgroep is een nota inzake de transitie opgesteld. In de maand juli is een positief besluitvorming door het College inzake de transitie genomen. De Cie B&E heeft, ook in juli, een positief advies over de transitie aan de raad gegeven. Dit heeft medio augustus 2017 geresulteerd in een positief advies van de gemeenteraad inzake de overgang van de medewerkers SSH naar de gemeente Helmond. Momenteel wordt de gehele transitie ambtelijk voorbereid.
Informatieknooppunt voor Peelland
Gestart. In samenwerking met de andere B5-gemeenten is er via de werksessies aan de verdere ontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) gewerkt. De eerste resultaten zullen medio 2018 bekend zijn.
Projectplan kadernota integrale veiligheid
Afgerond, resultaat behaald. In augustus is gestart met het uitvoeren van een veiligheidsanalyse om te komen tot een onderbouwde keuze voor veiligheidsprioriteiten voor de volgende programmaperiode (2019-2022). Deze analyse is in december afgerond. De gemeenteraad heeft in januari 2018 ingestemd met de aangegeven conceptprioriteiten en strategische thema's. Hiermee is het fundament gevormd voor het Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Stichting Stadswacht Helmond

De stadswacht houdt toezicht en voert handhavingsactiviteiten uit op een veelheid van taken in de openbare ruimte. Sinds 2016 is de stadswacht doorontwikkeld naar een professionele BOA-organisatie. In 2017 heeft dit o.a. geleid tot een positief besluit van de Raad over de transitie van SSH naar de gemeente Helmond. In 2018 zal de transitie verder vorm krijgen. Per 1 januari 2019 zal de stadswacht onderdeel zijn van de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Het bevorderen van een veiligere leefomgeving voor mensen die in Zuidoost-Brabant wonen of verblijven. Als het noodzakelijk is, wordt professionele hulp geboden. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden. In 2017 is gestart met de ontwikkeling van de toekomstvisie 2025 en een visie op crisisbeheersing (en de implementatie) hiervan.

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Doelstelling is om te komen tot een integrale, keten-overstijgende, aanpak van (potentieel) criminele of ernstig overlast veroorzakende personen of systemen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Hiermee wordt voorkomen dat partnerorganisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en-of langs elkaar heen werken. De samenwerking in de Veiligheidshuizen richt zich op het oplossen van vraagstukken met een complexe, meervoudige problematiek. De vastgestelde prioriteiten in 2017 waren:
1. Kwalitatieve doorontwikkeling van de hoofdtaken van het Veiligheidshuis: Procesregie (Casus Op Maat/ PGA), Advisering en Signalering.

2. Kwalitatieve doorontwikkeling van de Informatievoorziening COM (Casus op Maat) en PGA (Persoonsgerichte aanpak)