Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten40166043445623
Lasten7.2877.5436.8316.709-122
Saldo-6.886-6.883-6.397-6.253144
Verrekening met reserves
Onttrekking0100110107-3
Storting00000

Toelichting op programmaniveau

In programma 1 is per saldo een voordelig saldo gerealiseerd van € 141.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een onderrealisatie op het uitvoeringsprogramma aanvalsplan Veiligheid, de uitvoering van de brandveiligheidstoets en het beheer en onderhoud van het vastgoed dat betrekking heeft op het programma Veiligheid en Naleving.

Aanvalsplan veiligheid (HP 110), € 25.000 voordeel
De lagere kosten voor het aanvalsplan hebben betrekking op het deel dat beschikbaar was voor pilots met innovatieve systemen, werkwijzen en analysetechnieken opdat effectiever en efficiënter gewerkt kan worden binnen het veiligheidsdomein. In 2017 is hiervoor een start gemaakt met Pandora. Maar, door het nieuwe en daarmee onbekende karakter van dit soort instrumentarium heeft de opstartfase meer tijd gekost dan gedacht. In 2018 zal de ontwikkeling een vervolg krijgen vandaar dat voorgesteld wordt om het restantbedrag van 2017 van ca. € 31.000 over te hevelen naar 2018.

Brandweerzorg (HP 140), € 78.000 voordeel
Per 1 januari 2014 heeft de regionalisering van de brandweerzorg in de regio Zuidoost-Brabant plaatsgevonden (Veiligheidsregio). Hierbij zijn een aantal (deel)taken (evenals de bijbehorende middelen) teruggekomen naar de gemeente. Hier valt ook onder een deel van de taken op het gebied van de brandveiligheidstoets. Tot op heden is er geen noodzaak geweest om op dit gebied extra in te zetten (voordeel € 78.000).

Onderhoud vastgoed (HP 110/140), € 36.000 voordeel
De verantwoording op het vastgoed is terug te vinden in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In deze verantwoording is aangegeven dat op totaalniveau de bestedingen voor onderhoud binnen het totale budget voor onderhoud gebleven zijn (per saldo voordeel € 36.000).

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten