Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten51.04736.44141.88042.844963
Lasten93.68473.76580.36680.613247
Saldo-42.638-37.324-38.486-37.770716
Verrekening met reserves
Onttrekking2.985610834454-380
Storting1.1780000

Toelichting op programmaniveau

In programma 2 staat de uitvoering centraal van het takenpakket van de Participatiewet. In programma 2 is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 0,3 miljoen.

Participatiewet (HP 602 + 618 + 621),  € 275.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
De hoofdproducten 602, 618 en 621 vormen gezamenlijk de financiële middelen voor de uitvoering van de Participatiewet. Op de uitvoering van de Participatiewet is voor verrekening met de reserve een voordelig saldo gerealiseerd. Dit wordt verklaard door een herwaardering van de debiteurenpositie van uitkeringsgerechtigden die Helmond heeft overgedragen aan Senzer. Het bedrag van de herwaardering is bij de jaarrekening, ten opzichte van de afgegeven prognose bij de 2e bestuursrapportage 2017, naar boven bijgesteld met € 139.000.

Helmond heeft van het Rijk een hogere bijdrage ontvangen voor de begeleiding van statushouders. De hogere bijdrage is het gevolg van een hoger aantal statushouders en een verhoogde bijdrage per statushouder. Het ontwikkelen van beleid en in uitvoering brengen is op gang gekomen nadat de verhoogde middelen beschikbaar zijn gekomen. Dat verklaart waarom er in 2017 een gedeelte                     (€ 188.000) van het beschikbare budget niet benut is.

Op de werkgelegenheidsimpuls is een voordeel, voor verrekening met de reserve, van € 380.000 gerealiseerd. Dit omdat de uitvoeringsagenda in het 1e kwartaal van 2018 is vastgesteld. Hierdoor hebben er nagenoeg geen uitgaven in 2017 plaatsgevonden, waardoor de onttrekking aan de reserve eveneens niet heeft plaatsgevonden. De niet-bestede middelen van € 380.000 blijven beschikbaar in de reserve Sociaal Domein voor uitgaven in 2018, 2019 en 2020 conform de beleidsdoelstellingen.

Bijzondere bijstand en minimabeleid (HP 603 + 619), € 234.000 voordeel
De hoofdproducten 603 en 619 vormen gezamenlijk de financiële middelen voor de bijzondere bijstand en minimaregelingen. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een incidenteel overschot van € 313.000 op armoedebestrijding. Dit is ontstaan doordat de ontwikkeling en uitvoering van het armoedebeleid per jaareinde 2017 op gang is gekomen nadat duidelijk was wat de rijksmiddelen hiervoor waren.
In dit per saldo voordeel t.o.v. de begroting is tevens een bedrag van circa € 100.000 opgenomen dat betrekking heeft op niet voorziene nagekomen kosten bijzondere bijstand vanuit 2016.

Schulddienstverlening (HP 604), € 172.000 nadeel
Het hoofdproduct 604 vormt de financiële middelen voor de schulddienstverlening.
Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in de begroting 2017 abusievelijk nog een te hoog bedrag aan inkomsten was opgenomen in verband met de uitvoeringsorganisatie van Peel 6.1. In de begroting van 2018 en verder zijn de inkomsten wel geraamd conform de huidige dienstverleningsovereenkomst met de Peelgemeenten op het gebied van schulddienstverlening.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten