Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Het volume uitkeringsgerechtigden te verminderen
Afgerond. Resultaat behaald. In 2017 is een grotere afname gerealiseerd dan de beoogde 1%. Het aantal uitkeringsdossiers laat een lichte stijging zien in de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 en vervolgens zet zich een daling in die doorloopt tot 31 december 2017. Getalsmatig is een daling van 1.4% gerealiseerd. Stand per 1 januari 2017 was 2.770 en de stand op 31 december 2017 was 2.731. De resultaten zijn beter in relatie met de overige Peelgemeenten waar bestand toenames hebben plaatsgevonden met als resultaat tekorten op de BUIG-middelen (uitkeringen / LKS). Helmond heeft een positief resultaat op de BUIG-middelen 2017. Dit positieve resultaat komt niet specifiek ten goede aan Helmond maar is onderdeel van het jaarrekeningresultaat van Senzer conform de binnen de gemeenschappelijke regeling hiervoor gemaakte afspraken.
Vroegsignalering en preventie van schulden
Gestart. In 2017 hebben we de inzet op vroegsignalering en aanpak van schulden voortgezet en hebben we verder gewerkt aan een sluitende aanpak. Om de toegang en de dienstverlening te verbeteren, is vanuit schulddienstverlening gestart met adviesgesprekken. In het kader van preventieactiviteiten op (basis)scholen zijn bijna 600 kinderen en jongeren bereikt. Tijdens de armoedeconferentie in april waren 70 professionals en vrijwilligers aanwezig om op basis van thema's kennis en ervaringen uit te wisselen. Het Kindpakket is ingericht om kinderen in armoede optimaal te kunnen laten meedoen.
Uitvoering impulsprogramma werkgelegenheid
Gestart. In 2017 zijn de kaders voor de adaptieve actieagenda samen met een aantal partners (m.n. werkgevers) opgesteld. De agenda bevat een aantal speerpunten die verder worden uitgewerkt in projecten. Uitgangspunt: Een dynamische economie in Helmond randvoorwaardelijk voor het realiseren van de ambitie ‘meer banen’. Het bedrijfsleven genereert banen; de overheid stimuleert en faciliteert. Het impuls creëert geen banen maar draagt eraan bij ondernemers in staat te stellen te groeien en daarmee banen te creëren. De kaders voor de actieagenda zijn in 2017 vastgesteld in de raad.
Ontwikkelen Groene Golf rondom regelgeving in het sociaal domein
Gestart. De subsidieverordening is tegen het licht gehouden en op onderdelen vereenvoudigd. Dit verlicht de regeldruk voor partners die een aanvraag doen in het kader van het subsidieprogramma. Verder is het berichtenverkeer nu volledig ingevoerd. Dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de werkwijze voor partners met wie wij een inkooprelatie hebben. Verder treffen we voorbereidingen om er voor te zorgen dat op termijn het ondersteuningsplan beschikkingen vervangt. Er is gestart met het trainen van medewerkers met klantcontacten in het werken volgens de omgekeerde toets (werken volgens de geest in plaats van de letter van de wet/verordening/regels).
Gratis wifi via maatschappelijke accommodaties in de wijken
Stilgezet. In het kader van het strategische programma sociale stad wordt eerst uitvoering gegeven aan de prioritaire projecten op basis van de uitvoeringsagenda. Daarnaast is het project on hold gezet vanwege ontwikkelingen met betrekking tot het glasvezelnet.
DataSet Overige resultaten reguliere producten
Schulddienstverlening
Afgerond, resultaat behaald. Inwoners met problematische schulden sturen na de aanmelding de benodigde stukken op voor de beoordeling van de aanvraag, Als deze stukken zijn ontvangen, wordt binnen de wettelijke termijn van 4 weken een afspraak ingepland voor een intakegesprek.
Aanvragen bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende maatregelen
Afgerond, resultaat behaald. Begin 2017 stond de tijdigheid van de afhandeling van de aanvragen fors onder druk door de ontvlechting van Peel 6.1. In de loop van 2017 is dit weer genormaliseerd en worden de aanvragen weer tijdig afgehandeld.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer)
Werkbedrijf Senzer heeft bijgedragen aan onze doelstelling van sociale stijging, van onze inwoners en stad. Het hebben van werk biedt mensen de beste mogelijkheden om mee te doen, rond te komen en vooruit te komen. Het Werkbedrijf begeleidt werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan en mensen met een uitkering naar werk.  Dit gebeurt in de meest brede zin van het woord: van een reguliere baan tot plaatsing in Beschut Werken. Hoewel werken boven inkomen gaat, verstrekt het Werkbedrijf daarnaast ook uitkeringen aan mensen die (tijdelijk) niet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien.