Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsvoorbereiding
Herijking inkoopbeleid sociaal domein
Gestart. In 2017 vond de voorbereiding plaats voor een nieuwe subsidieverordening waarbij deregulering centraal staat. In 2017 vond bovendien de voorbereiding plaats voor de heroverweging van inkoop en subsidie, zodat gewenste wijzigingen in 2018 verwerkt kunnen worden in het subsidieprogramma van het sociaal domein van 2019.
DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Aanpak Personen met Verward gedrag
Gestart. Het plan van aanpak ‘Mensen met Verward gedrag’ is in april vastgesteld door het college. Onderdeel van het plan zijn de uitbreiding van de inzet van zelfhulp & ervaringsdeskundigheid voor de complexe doelgroep, ondersteuning voor mantelzorgers via lotgenotencontact en meer variatie in aanbieders voor beschermd wonen (met name gericht op een complexe doelgroep).
Betaalbare huurwoningen voor bijzondere doelgroepen
Gestart. Er wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van appartementen in het voormalig UWV en RIAGG gebouw, onderdeel hiervan is huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties over de toegang van bijzondere doelgroepen tot deze appartementen.
Uitvoering dementiedeal
Gestart. Beide projecten zijn gestart. In juli 2017 heeft het college ingestemd met het projectplan voor Probeerhuizen. In oktober is het contract ondertekend ten behoeve van Stop & Go. Op 31 december 2017 zijn 24 woningen voorzien van leefstijlmonitoring.
Snellere en betere integratie en participatie van statushouders
Gestart. Het verplichte participatieverklaringstraject (PVT) voor statushouders is ingevoerd. Tot 1 september doorliepen 153 statushouders het participatieverklaringstraject. Binnen het Stadsleerbedrijf werden trajecten ingericht waarbij een combinatie gemaakt is tussen (maatschappelijke) participatie en taal. Hiermee is invulling gegeven aan de raadsmotie schakelklas voor statushouders. Deze combinatie draagt bij aan een snellere en betere integratie en biedt een goede voorbereiding op trajecten richting werk.
Monitoring, sturing en verantwoording nieuwe stijl
Afgerond. Op 20 maart 2017 besprak de commissie Maatschappij een voorstel voor monitoring, sturing en verantwoording in het sociaal domein en sprak haar voorkeur uit voor een vernieuwde werkwijze. Afgesproken is om driemaal per jaar de behaalde resultaten in het sociaal domein te bespreken. Daarbij maken we gebruik van een rapportage/infographic. In 2017 stonden twee vergaderingen van de commissie Maatschappij in het teken van het Sociaal domein in beeld, te weten gericht op Wmo & Jeugdhulp en het thema bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening.
Doorontwikkeling gebiedsgericht werken
Afgerond. In 2017 waren de T-teams actief. Vanaf de tweede helft 2017 droegen de T-teams bij aan de ontwikkeling en implementatie van de Sociale Teams in de vier gebieden die begin 2018 plaatsvond.
Doorontwikkeling Stadsleerbedrijf
Gestart. De doelstelling van 250 deelnemer einde 2017 is ruim behaald. Het aantal deelnemers en leerplekken groeit. Er zijn 31 certificaten uitgereikt en hebben 45 MBO studenten een stage doorlopen. Deelnemers zijn uitgestroomd naar werk of een werkstage in het kader van re-integratie , opleiding / scholing , regulier zelfstandig vrijwilligerswerk , een vervolgtraject bij het Stadsleerbedrijf of er was geen vervolgtraject dan wel uitval vanwege persoonlijke omstandigheden of een verhuizing.
Doorontwikkeling Stadsl@b met online platform
Gestopt. Een brede vertegenwoordiging van partners uit de stad bleek zeer weinig behoefte te hebben aan een online platform. De voorkeur ging uit naar een persoonlijk contact via een natuurlijk netwerk.
Tariefverhoging zorgaanbieders gekoppeld aan oplossingen voor afbakeningsproblematieken en maatwerk-aanbod
Afgerond. In het eerste kwartaal van 2017 wijzigden we de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, Wmo begeleiding en Beschermd wonen. Daarnaast voerden we de nieuwe categorieën Huishoudelijke ondersteuning extra en Wmo begeleiding plus - met een hoger tarief voor aanbieders - in waardoor meer maatwerk voor onze inwoners mogelijk is. Later in het jaar voerden we de grote servicebeurt in. Eind december zijn deze voorzieningen geëvalueerd en is de raad via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.
Versterken en veerkrachtig maken van Annawijk
Gestart. Met de voorbereiding van de veerkrachtdialoog samen met de Provincie is begonnen. De opbrengst hiervan levert input voor de verschillende strategische programma’s. Het gaat hierbij vooral om het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor het houden van achter de voordeur gesprekken, waarbij wordt ingezet op het maximaliseren van meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Hetzelfde gebeurt in de Waart en de Leonardusbuurt.
DataSet Overige resultaten reguliere producten
Verwerken maatwerkvoorzieningen Wmo, exclusief HO
Afgerond. Van de ruim 2200 maatwerkvoorzieningen is tenminste 90% tijdig besloten.
Opzetten van een kernteam Sociaal Domein
Afgerond. In 2017 werd een implementatieplan opgesteld voor het instellen van gebiedsteams. Hierbij zijn de T-teams actief betrokken geweest. Vooruitlopend hierop werd per 1 april 2017 gestart met een integrale kwalitatieve toegang tot het sociaal domein door het realiseren van een telefonisch informatiepunt.
Verwerken maatwerkvoorzieningen Wmo, HO
Afgerond, resultaat niet behaald. Van de ruim 550 beslissingen werd 60% tijdig besloten. Vanwege de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moet het Ondersteuningsplan onderdeel van de beslissing uitmaken. Dit document vereist de handtekening van de zorgaanbieder, de klant en de gemeente. Daarna volgt formele besluitvorming. Het proces is in de praktijk tijdrovend (niet tijdig verzenden van de documenten). De huishoudelijke ondersteuning is wel ingezet vooruitlopend op de besluitvorming.
Verwerken maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding
Afgerond, resultaat niet behaald. In 2017 werden bijna 900 beslissingen Begeleiding genomen. Hiervan was 70% tijdig. Belangrijkste oorzaak voor de niet tijdige beslissingen is het niet tijdig ontvangen van de begeleidingsplannen. Deze plannen zijn formeel nodig voor het kunnen afronden van de besluitvorming als basisdocument voor de wijze waarop de Begeleiding inhoud krijgt.
DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Stimuleren en faciliteren van zelfhulp dmv ervaringsdeskundigen en zelfhulp
Gestart. Afgelopen jaar is samen met de Stichting Door & Voor en het Zelfhulpnetwerk de eerste stap gezet om te komen tot betere inzichten in de effectiviteit van de inzet van ervaringsdeskundigheid. In 2017is een nieuw initiatief op de markt gekomen: Nei Skoen. Zij zijn in mei gestart met een locatie en activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die in de reguliere ondersteuning geen goede plek vinden. Nei Skoen wordt goed bezocht door de doelgroep waarvoor nog geen voorzieningen waren in Helmond. De ervaringen zijn positief, zowel van de deelnemers als van professionals.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost
Als gemeente hebben we de taak om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en te bevorderen. Een groot deel van deze activiteiten ligt vast in de Wet publieke gezondheid. Deze activiteiten zijn belegd bij de GGD Brabant Zuidoost.  De GGD Brabant Zuidoost adviseert over gezondheid en helpt gezondheidsproblemen te voorkomen of te verminderen. Zij verzorgen inentingen, geven voorlichtingen op bijvoorbeeld scholen of aan verenigingen en adviseren ons over hun gezondheidsbeleid. Met specifieke campagnes wordt aandacht besteed aan speciale aspecten van gezondheid, zoals ongezond gewicht of het gevaar van middelengebruik. Daarnaast behandelt de GGD gezondheidsproblemen zoals tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's).