Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten1.9914.0933.3174.214897
Lasten52.62654.15752.97152.292-679
Saldo-50.634-50.064-49.654-48.0771.576
Verrekening met reserves
Onttrekking5657.02016.51310.335-6.178
Storting0010.7926.292-4.500

Toelichting op programmaniveau

Programma 3 laat over 2017, inclusief verrekening, met de reserve een nadelig resultaat zien van € 0,1 miljoen.

WMO uitvoeringsregelingen (HP 690 + 695), € 451.000 voordeel
De hoofdproducten 690 en 695 vormen gezamenlijk de financiële middelen voor de uitvoering van de WMO regelingen Huishoudelijke Ondersteuning (voordeel 1,2 miljoen), Woonvoorzieningen (voordeel 0,4 miljoen), Vervoer en Hulpmiddelen (voordeel 0,5 miljoen), Begeleiding (nadeel 1,2 miljoen) en Beschermd Wonen (nadeel 0,3 miljoen).

Bij de Huishoudelijke Ondersteuning zien we dat het aantal cliënten al enkele jaren daalt. In 2017 daalt dit aantal met 3% ten opzichte van 2016. Deze daling zien we terug in het resultaat dat uitkomt op een per saldo voordeel van € 1,2 miljoen t.o.v. de begroting. Dit voordeel is voor een deel terug te voeren op de gekantelde aanpak.
Het feitelijk voordeel is ruim € 1 miljoen hoger, echter op dit product is nog een bedrag van circa € 1,3 miljoen opgenomen dat betrekking heeft op niet voorziene kosten vanuit 2016. Deze kosten hebben nog betrekking op prestaties van zorgaanbieders die in 2016 geleverd zijn, maar die pas in 2017 in de financiële administratie terecht zijn gekomen. Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de subadministraties / tussenrekeningen plaatsgevonden en zijn deze kosten toen pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Wel is de gemeenteraad via de rekenkamercommissie bij brief van 18 januari 2018 door het college geïnformeerd over de accountantsbevindingen uit de interimcontrole 2017, zoals gerapporteerd in de managementletter 2017. Hierin is ook nadrukkelijk stil gestaan bij en aandacht gevraagd voor de aansluitproblematiek m.b.t. de diverse tussenrekeningen / subadministraties. Dit heeft geresulteerd in de voorgenoemde integrale screening en correctie bij het jaarafsluitingsproces.

Het budget voor begeleiding is in 2017 meer dan volledig besteed. In 2017 is sprake van een negatief resultaat van € 1,2 miljoen. Ten opzichte van 2016 worden 10% meer cliënten ondersteund.

Al enkele jaren op rij is sprake van onderbesteding op de onderdelen Woonvoorzieningen, Vervoer en Hulpmiddelen. Voor 2017 is een voordeel van € 0,4 miljoen op woonvoorzieningen gerealiseerd. Op vervoer en hulpmiddelen is eveneens een voordeel gerealiseerd van € 0,5 miljoen. Het beleid is er op gericht dat inwoners in toenemende mate gebruik maken van de eigen (netwerk) mogelijkheden. Dit zien we ook in de praktijk.

Gemeente Helmond fungeert als centrumgemeente op het gebied van beschermd wonen voor de Peelregio. Op het budget van Beschermd Wonen komen we uit op een tekort van €0,3 miljoen.

Subsidieprogramma versterken lokale netwerken (HP 640 + 642 + 673 t/m 676), € 552.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
De hoofdproducten 640, 642, 673, 674, 675, 676 vormen gezamenlijk de financiële middelen voor de uitvoering van het versterken van de voorliggende voorzieningen (sociale netwerken,
basisvoorzieningen en maatschappelijke ondersteuning). Uitgaven verlopen voornamelijk via het
subsidieprogramma. Het subsidieprogramma is in 2017 uitgevoerd binnen de hiervoor beschikbare ramingen op Programma 3 en 4. Op programma 3 is een nadeel t.o.v. de begroting gerealiseerd van € 552.000. Op programma 4 is sprake van een voordeel t.o.v. de begroting van € 693.000.
Onderdeel van het subsidieprogramma was een specifiek werkbudget ter verdere bevordering van de sociale cohesie in de stad. Deze middelen zijn echter niet volledig besteed in 2017 (ad € 10.000).

Sociale Stad pijler Sociaal Innovatief fonds (Stadslab / Stadsleerbedrijf; HP 677), € 0 voordeel (incl. mutaties reserve)
De pijler Sociaal Innovatief Fonds geeft een voordeel, voor verrekening met de reserve, van € 1.037.000. De uitgaven voor het Sociaal Innovatief fonds worden gefinancierd vanuit de reserve Sociaal Domein. In 2017 is er € 463.000 uitgegeven. Dit is minder dan het begrote bedrag van € 1,5 miljoen, waardoor er eveneens minder is onttrokken aan de reserve. De resterende middelen blijven beschikbaar voor initiatieven in de komende jaren. Per saldo na mutaties reserve geen resultaateffect.

Sociale Stad pijler transformatie WMO / Jeugd
N.B. Deze pijler van programma Sociale Stad maakt onderdeel uit van HP 674!
Het meerjarig strategisch programma Sociale Stad is een impulsprogramma binnen het brede sociale domein van de gemeente Helmond. Doelstelling binnen het brede sociale domein is niet alleen het versterken van de sociaaleconomische basis, maar ook verbetering hiervan, door sociale stijging te realiseren.  Het programma sociale stad bestaat uit een 5tal pijlers/ deelprogramma's.

De pijler transformatie Wmo en Jeugdzorg geeft een voordeel, voor verrekening met de reserve, van € 641.000. Dit omdat de uitvoeringsagenda achterblijft bij de oorspronkelijke planning in 2017. Hierdoor hebben er minder uitgaven in 2017 plaatsgevonden dan de geraamde 1 miljoen.
Eveneens heeft de onttrekking aan de reserve eveneens niet plaatsgevonden. De niet-bestede middelen van € 641.000 blijven beschikbaar in de reserve Sociaal Domein voor uitgaven in 2018, 2019 en 2020 conform de beleidsdoelstellingen.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten