Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsvoorbereiding
Herijking Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Gestart. In april 2016 heeft de Rijksoverheid besloten om per 01-01-2018 een definitief besluit te nemen over hoe verder te gaan met het onderwijsachterstandenbeleid. Samen met het onderwijs en de kinderopvang zal BCO (onderwijsbegeleidingsdienst Venlo) de gemeente ondersteunen bij het maken van een beleidsplan OAB 2019-2023. Hierin worden de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid meegenomen.
Beleidsplan sociaal domein
Gestart. In 2017 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over de opzet en bedoeling van de kadernota. Ook is in de commissie Maatschappij een beginspraak avond gehouden in september 2017.
DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Versterken verbinding opvoedondersteuning en jeugd&gezinswerk
Afgerond. De voormalig opvoedondersteuners en jeugd en gezinswerkers zijn ondergebracht in 4 gebiedsteams, en worden aangestuurd door 2 coördinatoren. In 2018 zijn deze professionals ondergebracht bij de sociale teams en multi problemteam en wordt Sociaal Domein breed gebiedsgericht gewerkt. In het derde kwartaal van 2017 is 3 fte extra formatie geworven voor de taken van de oud opvoedondersteuning. Deze inzet is vanaf het 3e kwartaal van 2017 gestart.
Verminderen taalachterstanden van kinderen
Gestart. Vorig jaar is duidelijk geworden dat de convenantperiode om de bestuurlijke afspraken OAB/VVE te realiseren is verlengd tot 2018. Uit de recent gepubliceerde monitor van de Onderwijsinspectie blijkt dat Helmond op bijna alle punten van de bestuursafspraken “meer dan goed” scoort. De borging van de afspraken is opgepakt via het realiseren van een handboek kwaliteitszorg. Dit handboek is inmiddels gedigitaliseerd en in gebruik bij alle VVE locaties. Verder worden de contacten met de ouders (nog een resterend aandachtspunt uit de monitor) samen met de partners verder geïntensiveerd. Werkende ouders kunnen via kinderopvangtoeslag gebruik maken van alle voorscholen in onze stad. Op al deze locaties wordt ook VVE aangeboden.
Verminderen overlast door jongeren
Gestart. In 2017 zijn er meer jeugdgroepen in beeld dan in 2016. Er zijn niet meer groepen die overlast geven, maar de groepsgrootte is kleiner dan voorheen. Het aantal individuele jongeren dat door de trajectregisseur risicojeugd wordt aangepakt blijft ongeveer gelijk. De groepsaanpak en individuele aanpak van jongeren zorgt ervoor dat de overlast door jongeren onder controle is en blijft. LET OP TABEL BLIJFT NIET GOED. IN WORD VERSIE VERVANGEN Peildatum december 2017: Groepsaanpak jongeren & individuele aanpak jongeren Soort Totaal Groepsaanpak jongeren: Groepen gevolgd in JPT 18 Individuele aanpak jongeren: PGA-aanpak 13 Intensief gevolgd door politie 15 Onder begeleiding Gjcoaches/jongerenwerk 20 Ander passend traject gezocht 8 Monitoren 11 IPJC 8
Opzetten structureel ketenoverleg op snijvlak van zorg & veiligheid
Afgerond. In overleg met het beleidsteam Helmond-de Peel en de coördinatoren van de Gezins- en Jongerencoaches is een opzet (doel, resultaten, werkwijze en genodigden) van het overleg gemaakt. Op 14 november 2017 is de eerste bijeenkomst georganiseerd met als thema 'gezinsgericht werken'. Met de deelnemers is afgesproken dat dit overleg structureel wordt belegd. Begin 2018 en in juni 2018 volgen nog twee bijeenkomsten, waarna evaluatie plaatsvindt en verbeterpunten worden toegepast in de vervolgreeks 2018-2019.
Versterken preventie
Gestart. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen en coördineren van een doorlopende leerlijn voor de preventieve thema's 'weerbaarheid' en 'financiële opvoeding", gekoppeld aan de 'gezonde school vignetten'. Dit gebeurt in samenwerking met onderwijs en verschillende ketenpartners. In lijn daarmee hebben wij dit jaar een bijdrage geleverd aan concrete activiteiten. Met de afstemming tussen de verschillende onderdelen van preventie (gezondheid, weerbaarheid, armoede en onderwijs/verzuim) is een start gemaakt en dit wordt in 2018 verder ontwikkeld.
Realisatie streefnormen voortijdig schoolverlaten
Voor 2017 streven we naar een gemiddeld percentage uitschrijvingen zonder startkwalificatie van 1,7%. In het schooljaar 2016 was dit 1,8%. Op 1 oktober 2017 waren de volgende kengetallen aan de orde: Onderwijsniveau Aantal uitschr 2017 Percentage 2017 Aantal uitschr 2016 Percentage 2016 VO onderbouw 7 0,25% 12 0,42% VMBO bovenbouw 13 0,97% 24 1,72% HAVO/VWO bovenbouw 4 0,31% 5 0,43% MBO 1 11 19,30% 14 34,01% MBO 2 29 6,62% 31 7,52% Onderwijsniveau Percentage 2017 Landelijk percentage 2017 MBO 3 4,69% 4,01% MBO 4 5,12% 3,48% Toelichting: De cijfers laten zien dat we op de niveaus vo onderbouw, vo bovenbouw, havo/vwo bovenbouw, mbo 1 en mbo 2 minder uitvallers hebben dan vorig jaar op tijd stip en ook minder uitvallers dan landelijk. Op de niveaus mbo 3 en mbo 4 hebben we echter een hoger percentage uitvallers dan het landelijk percentage. In samenwerking met het onderwijs onderzoeken we oorzaken en oplossingsrichtingen.
Realisatie keten van school naar werk
Gestart. In 2017 werken we verder aan een sluitende aanpak van school naar werk. In het eerste kwartaal zijn samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO de vernieuwende onderwijs-zorgarrangementen (ONZO) opgeleverd, die oplossingen dienen te bieden aan een kleine groep leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en zorgondersteuningsvraag. Deze arrangementen zijn in april besproken met professionals van de werkvloer tijdens de werkconferentie 'samen maken we het verschil'. Deze conferentie had tot doel de samenwerking te intensiveren tussen leerplichtambtenaren, gezins- en jongerencoaches en intern begeleiders/zorgcoordinatoren van het onderwijs rondom leerlingen die ondersteuning nodig hebben. In juni is ONZO geïmplementeerd. Daarnaast wordt het Portaal doorontwikkeld met relevante partners als Senzer en onderwijs. In mei en november heeft Peelportaal voor meerdere jongeren een selectie- en oriëntatietraject georganiseerd. In dat traject zijn de mogelijkheden en wensen van jongeren in beeld gebracht. Na het traject is het merendeel van de jongeren geplaatst in het onderwijs (entree onderwijs) en een aantal binnen PeelPortaal. De selectie- en oriëntatietrajecten worden gedurende het jaar blijvend georganiseerd. Vanaf januari 2018 starten er peelportaalcolleges in minimaal drie branches: bouw, logistiek en groen. De peelportaalcolleges zijn bedoeld voor jongeren van 16-23 jaar die staan ingeschreven op een school in deze regio om hen te begeleiden naar Entree-onderwijs of arbeid.
Meerjarenplan onderwijshuisvesting
Gestart. Op 29 augustus 2017 heeft uw raad unaniem ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2025.
De zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners maximaal ondersteunen met slimme tools.
Afgerond. De vernieuwde sites Guidohelmond en Helmondvoorelkaar zijn in 2017 gepromote door communitymanagers van de LEVgroep. Het gebruik van de tools neemt hierdoor toe. Dit is met name het geval t.a.v. Helmondvoorelkaar; het gebruik Guido blijft achter. De zorgsite (Sharecare) kent enige concurrerende diensten bij lokale zorgorganisaties en ouderenbonden. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de site. De PR richt zich - o.b.v. een communicatieanalyse - bij alle drie de tools op de intermediairs. In het tweede kwartaal 2018 worden de drie tools geëvalueerd, voor de zomer wordt de uitkomst hiervan en een vervolgvoorstel voorgelegd aan het college.
Realisatie van voldoende betaalbare huurwoningen voor o.a. dakloze jongeren
Gestart. Binnen de huisvesting van bijzondere doelgroepen is er in 2017 aandacht gegeven aan jongeren. Concreet zijn afspraken gemaakt over huisvesting van jongeren in het voormalige UWV-gebouw.
Meer jongeren op een gezond gewicht (JOGG) (Jong Helmond Lekker Gezond)
Gestart. Deze meerjarenaanpak loopt volgens planning. De cijfers over de jeugd tot 12 jaar en de analyse van deze cijfers wordt in de eerste heft van 2018 gepubliceerd.
Verstevigen integrale wijkaanpak van gezondheidsachterstanden (Gezond In De Stad)
Afgerond. 16 Helmondse basisscholen beschikken over 1 of meerdere gezonde schoolvignetten, waarvan 6 scholen in de aandachtswijken. Daarnaast zijn nog eens 12 basisscholen bezig met de aanvraag van een gezond schoolvignet. Een aantal scholen is zelfstandig bezig met de verlenging van eerder behaalde vignetten (een vignet is 3 jaar geldig). Ook zijn er 4 VO-locaties die reeds een gouden schaal hebben voor een gezonde kantine.In het voortgezet onderwijs is inmiddels het eerste vignet uitgereikt en hebben 2 MBO-scholen een vignet behaald. De beweeglessen worden op 26 basisscholen in de groepen 1 en 2 uitgevoerd. In schooljaar 2016-2017 hebben 2235 Helmondse kleuters het beweegdiploma behaald.
DataSet Overige resultaten reguliere producten
(nieuw)Administratieve afhandeling toekenningen jeugdhulp via wettelijke verwijzers als huisartsen en kinderrechter
Gestart. In 2017 was de tijdigheid van de administratieve handeling van toekenningen jeugdhulp via wettelijk verwijzers 100%. Alle aanvragen via wettelijk verwijzers worden dus binnen de gestelde normtijden administratief afgehandeld. T.o.v. van 2016 is dit een verbetering.
Afhandeling aanvragen jeugdhulp via o.a.Gezins- en jongerencoaches en Jeugd- en gezinswerkers
Gestart. In 2017 is 95% van de aanvragen jeugdhulp via de lokale toegang (gezins- en jongerencoaches) tijdig administratief afgehandeld. In 2015 en 2016 waren deze percentages respectievelijk 83% en 79%. We kunnen dus spreken van een duidelijke vooruitgang in de tijdige afhandeling van de aanvragen jeugdhulp in de backoffice.”

Beleidsresultaat verbonden partijen