Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten5.6404.0974.0975.7841.687
Lasten49.23643.43745.50947.4151.906
Saldo-43.596-39.340-41.412-41.630-218
Verrekening met reserves
Onttrekking983692.5282.5291
Storting0400690290-400

Toelichting op programmaniveau

Programma laat een voordelig resultaat zien t.o.v. de bijgestelde begroting van 0,2 miljoen.

Jeugdhulp (HP 409), € 904.000 nadeel
Het hoofdproduct 409 geeft inzicht in de beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van Jeugdhulp door de gemeente Helmond.

Dit product laat in de jaarrekening een nadeel zien van circa € 1 miljoen. De overschrijding is niet onverwacht. Landelijk is al jaren sprake van een toenemend beroep op specialistische Jeugdzorg. Recent is door het VNG toegezegd om via de algemene uitkering extra middelen te reserveren voor de oplopende tekorten bij Jeugdhulp op lokaal niveau.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 is sprake van een nadeel van 3 miljoen. Bij de 2e Berap 2017 is de raad reeds geïnformeerd over een verwacht nadeel op de kosten Jeugdzorg, resulterend in een begrotingswijziging van € 2 miljoen. Uiteindelijk is het nadeel nog € 1 miljoen hoger uitgevallen. Dit heeft twee hoofd oorzaken. Enerzijds is sprake van hogere kosten op grond van afrekeningen / productieverantwoordingen die over 2017 na afloop van het jaar door de zorgaanbieders zijn ingediend. De Jeugdzorg is een open einde regeling.

Anderzijds is nog een bedrag van circa € 500.000 opgenomen op dit programma dat betrekking heeft op niet voorziene kosten vanuit 2016 m.b.t. specialistische ondersteuning Jeugd. Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de subadministraties / tussenrekeningen plaatsgevonden en zijn deze kosten toen pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Wel is de gemeenteraad via de rekenkamercommissie bij brief van 18 januari 2018 door het college geïnformeerd over de accountantsbevindingen uit de interimcontrole 2017, zoals gerapporteerd in de managementletter 2017. Hierin is ook nadrukkelijk stil gestaan bij en aandacht gevraagd voor de aansluitproblematiek m.b.t. de diverse tussenrekeningen / subadministraties. Dit heeft geresulteerd in de voorgenoemde integrale screening en correctie bij het jaarafsluitingsproces.

In 2017 is Helmond evenals vele andere gemeenten geconfronteerd met een toename in de cliëntaantallen. Binnen de specialistische jeugdhulp zien we een verschuiving tussen de verschillende hulpvormen, wat in lijn is met de transformatie die we voorstaan. De toename van cliëntenaantallen is vrijwel volledig toe te wijzen aan een groei van de ambulante vormen van jeugdhulp. Tegelijkertijd zien we dat het aantal onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen (vrijwillig en gedwongen) zich stabiliseert.

Subsidieprogramma versterken lokale netwerken (HP 404 + 405 + 406), € 693.000 voordeel
De hoofdproducten 404, 405, 406 vormen gezamenlijk de financiële middelen voor de uitvoering van het versterken van de voorliggende voorzieningen (sociale netwerken, basisvoorzieningen en maatschappelijke ondersteuning). Uitgaven verlopen voornamelijk via het subsidieprogramma. Het subsidieprogramma is in 2017 uitgevoerd binnen de hiervoor beschikbare ramingen op Programma 3 en 4. Op programma 3 is een nadeel t.o.v. de begroting gerealiseerd van € 552.000. Op programma 4 is sprake van een voordeel t.o.v. de begroting van € 693.000.

Huisvesting onderwijs (HP 410), € 297.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Het saldo op het hoofdproduct 410 in combinatie met de verrekening van de reserve, zijnde € 0,3 miljoen voordelig wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een bijdrage van Helicon zijnde de afrekening Groene Campus. Deze bijdrage wordt in verband met de doorloop van het project in 2018/ 2019 geëffectueerd. De bijdrage wordt ingezet als dekking voor het deelkrediet uitbreiding Jan van Brabant Deltaweg 2015 (programma Onderwijshuisvesting). De storting van deze bijdrage in de dekkingsreserve economisch nut is derhalve in 2017 ook niet gerealiseerd.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten