Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsvoorbereiding
Visie op Helmondse Collecties aan raad voorgelegd
Afgerond, resultaat behaald. In 2017 heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden om (een deel van) de collecties onder te brengen in een leegstaand pand op het Vlisco terrein (Graveerderij gebouw). Het onderzoek geeft de voorlopige conclusie dat het gebouw geschikt te maken is voor een nieuwe bestemming in de vorm van herhuisvesting van een aantal collecties. Het college heeft vervolgens besloten een visiedocument op te stellen en dit te vertalen in een businesscase.
Nota Monumentenbeleid opleveren
Niet gestart. Besloten is de actualisering van het erfgoedbeleid (monumentenzorg, archeologie, cultuurhistorie) in te passen in de planning rond de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de omgevingswet is door het rijk weer uitgesteld. In 2017 is vooruitlopend hierop de archeologische waardenkaart uit 2008 geactualiseerd. Op 26 september 2017 stelde de raad de archeologische beleidskaart 2017 vast.
DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
(2013) Gaviolizaal
Gestart. Een aantal van de museale collecties die Helmond rijk is heeft te kampen met urgente problemen (ruimtelijk/financieel). Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van het onderbrengen van de collecties, waaronder de draaiorgels, in de graveerderij van Vlisco. Op termijn zal de huidige locatie van het draaiorgelmuseum aan de Torenstraat worden ontruimd waarna het pand zal worden gesloopt.
Inzet en toekomst adviescommissies/continuering adviesraad cultuur
Stil gezet. In 2017 is besloten om nu geen separaat voorstel over deze twee commissies voor te leggen aan het college, maar in het kader van de invoering van de Omgevingswet de rol en taken van alle adviescommissies die over de fysieke leefomgeving adviseren opnieuw te bekijken. De omvang van de begrotingsmiddelen staat de keuze om tot die tijd door te gaan met de inzet van deze commissies niet in de weg.
Subsidiesystematiek grote instellingen
Afgerond, resultaat behaald. De instellingen werken inmiddels allemaal met de nieuwe subsidiebedragen en hebben daarmee de bezuiniging volledig doorgevoerd.
Cultuurbeleid inclusief accountmanagement grote instellingen herijken
Gestart. In 2017 is gestart met het in Brabantstadverband ontwikkelen van een gezamenlijke cultuurvisie. De nieuwe gemeentelijke bestuursperiode zal van invloed zijn op de verdere beleidsontwikkeling en de diverse accounts.
Vernieuwde subisidievoorwaarden evenementen toepassen en doorontwikkelen
Afgerond, resultaat behaald. De in 2016 ontwikkelde nieuwe systematiek voor het aanvragen, beoordelen, verlenen en verantwoorden van evenementensubsidies is in 2017 geëvalueerd en op kleine onderdelen aangepast. In december zijn de aanvragen voor het daaropvolgende jaar door de commissie beoordeeld en heeft het college de evenementensubsidies conform het advies beschikt. Het aanvragen – en daaraan gelieerd de hoogte van het totaal aangevraagde bedrag- was substantieel hoger dan hetgeen in de begroting beschikbaar was. Een groot deel van de aanvragen, die in beginsel geschikt waren voor subsidiëring, heeft daardoor minder of geen subsidie kunnen ontvangen.
DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Nota herijking archeologiebeleid opleveren
Gestart. De archeologische beleidskaart is vastgesteld in de gemeenteraad van 26 september 2017. De actualisering van archeologiebeleid wordt meegenomen in het kader van het totale Erfgoedbeleid en wordt ingepast in de planning rond de invoering van de Omgevingswet.
(2015) Erfgoedvisie 2015
Niet gestart. Ontwikkeling van de nieuwe erfgoedvisie is in beginsel uitgesteld vanwege aansluiting bij de Omgevingswet. De invoering daarvan is steeds verder verschoven.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Metropoolregio Eindhoven (RHCe)
DDBS (duurzaam digitaal beheersysteem)
Het kernteam DDBS heeft in 2017 een projectopdracht opgesteld en laten vaststellen door de bestuurscommissie RHCe. Resultaat van de opdracht is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de mogelijke scenario’s van realisatie van het DDBS afgezet tegen de benodigde investeringen.

Audit archiefzorg/-beheer gemeente Helmond
Eind 2017 is het RHCe gestart met de 2-jaarlijkse audit op de archiefzorg en het archiefbeheer bij de gemeente Helmond. Over de uitkomst is de raad in juni 2018 middels raadsinformatiebrief 55 geïnformeerd.

.