Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten3.1512.6263.0473.016-31
Lasten14.42511.89212.18011.569-612
Saldo-11.274-9.266-9.133-8.553580
Verrekening met reserves
Onttrekking61636957358714
Storting580031641296

Toelichting op programmaniveau

Programma 5 laat over 2017 per saldo een voordelig resultaat zien van ca. € 498.000 (inclusief verrekening met reserves).

Museum (HP 510), € 207.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Het hoofdproduct Museum sluit af met een voordelig saldo (na verrekening reserves) van € 207.000. Dit saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door enerzijds een voordelig saldo op de kapitaallasten (ca. € 96.000) en anderzijds een positief resultaat op de exploitatie van het Museum (ca. € 111.000). De afwijking op de kapitaallasten kan verklaard worden door jaaroverstijgende oplevering van investeringen wat tot gevolg heeft dat de geraamde afschrijvingslasten niet gerealiseerd worden. Deze ruimte komt ten gunste van de algemene reserve en is reeds aangekondigd bij de 2e bestuursrapportage 2017.

In 2017 heeft het museum een ambitieus programma en gezond financieel beleid uitgevoerd. Er zijn meer kosten gemaakt en tevens meer opbrengsten gegenereerd. Qua kosten heeft het museum ca.
€ 215.000 meer kosten gemaakt dan begroot.  De meerkosten zitten voornamelijk bij inhuur personeel (beveiliging, weekendhulpen & inhuur projectleiders). Qua opbrengsten heeft het museum ca.
€ 326.000 euro meer gegenereerd dan begroot. Deze meeropbrengsten kunnen voornamelijk toegeschreven worden aan hogere bezoekersaantallen, verhuur kasteel en de verbeterde horecavoorziening in het kasteel. Daar het jaarlijks collectiebudget ontoereikend is voor substantiële aankopen of restauraties van de collectie gaat het museum strategisch met het budget om, bijv. door te sparen en verdubbeling middels subsidies. In 2017 is om die reden het collectiebudget niet uitgeput. Per saldo betekent dat een positief resultaat voor het museum van € 111.000 waarvan ca. € 64.000 exploitatie (waaronder collectie) en ca. € 47.000 subsidie-overschot. Het subsidie-overschot is, conform besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2017, reeds gestort in de reserve van het Museum. Voorgesteld wordt om aanvullend het resultaat van € 64.000 te storten in de reserve van het Museum.

Theater Speelhuis (HP 515), € 16.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Het hoofdproduct Speelhuis sluit af met een voordelig saldo (na verrekening reserves) van € 16.000. 2017 stond voor Theater Speelhuis in het teken van de verbouwing. In december 2016 is deze officieel van start gegaan. In het kader van de verbouwing werd het theater in 2017 gesloten van 1 mei tot 1 december. Feitelijk werden er in 2017 dus maar in de helft van het kalenderjaar voorstellingen gespeeld (7 maanden gesloten). Dat laat zich zien in de bezoekersaantallen. De bezoekersaantallen en daarmee overeenkomende recettes komen overeen met de prognoses vooraf. Tijdens de sluitingsperiode heeft het theater zich ingezet om goede verbinding te houden met haar publiek. Er werden 11 voorstellingen geprogrammeerd op diverse markante locaties in de stad. Deze voorstellingen, onder de naam Speelhuis On Tour, werden zeer gewaardeerd door onze inwoners. Op 1 december zijn de voorstellingen in de eigen zaal hervat en gaat de verbouwing voort terwijl het theater open blijft. De officiële (her)opening staat gepland eind september 2018.

Monumentenzorg en archeologie (HP 530), € 84.000 voordeel
Op de budgetten van cultuur (excl. Speelhuis en museum) is een voordeel ontstaan op de budgetten voor archeologie en erfgoed. Voor archeologie geldt dat de uitgaven afhankelijk zijn van de bouwprojecten. Bij erfgoed is gewerkt aan de verkenning van de plannen voor de graveerderij, maar zullen pas in 2018 opdrachten worden verstrekt om een visie uit te werken.

Toeristische aangelegenheden / overige culturele aangelegenheden (HP 540 / 542), € 175.000 voordeel
De beoogde samenwerking in het kader van de Dutch Design Week 2017 is niet doorgegaan waardoor een bedrag van € 80.000 niet is uitgeven. Daarnaast is het budget van € 100.000 voor internationale evenementen niet besteed omdat in de loop van 2017 (tijdens de behandeling van de begroting 2018) is besloten om dit budget te reserveren voor het Lucas Gasseljaar in 2019.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten