Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsvoorbereiding
Planvorming zwemvoorziening (nieuw)
Gestart. Sinds eind 2016 is gewerkt aan het in de markt zetten van een publieke zwemvoorziening voor Helmond. Dit conform het besluit van uw raad in november 2016 omtrent de ‘Kadernotitie Toekomst Zwemvoorziening Helmond’. De opdracht voor het college daarbij was een aanbesteding te doen voor 3 locaties; de huidige locatie aan de Keizerin Marialaan, Suytkade en De Braak, waarbij de raad per amendement de keuze voor de definitieve locatie als toevoeging aan zich heeft gehouden. Zowel de gewijzigde context op De Braak, als de zeer complexe aanbesteding en op onderdelen niet uitvoerbaar zijn van het gestelde kader (inclusief het amendement) vragen om een koerswijziging m.b.t. het realiseren van een zwemvoorziening in Helmond. Uw raad wordt in januari 2018 opiniërend meegenomen in de koerswijziging.
Realisatie sportcampus de Braak
Gestart. In 2017 is met alle partners de invulling van de multi-functionele sportaccommodatie (MFSA) nader uitgewerkt, zowel in financiële, juridische als in beheerssfeer. Op 31 oktober heeft de Raad ingestemd met deze ontwikkeling. Op dit moment worden de overeenkomsten met de partners uitgewerkt en opgesteld. Ondertekening van de overeenkomsten vindt plaats voor de verkiezingen.
Uitwerking visieontwikkeling voetbalverenigingen
Afgerond, resultaat behaald. De acties uit de door uw raad vastgestelde visie zijn uitgezet. Voor de aanstelling van de voetbalcoördinator is de selectieprocedure in samenwerking met twee afgevaardigden vanuit het amateurvoetbal afgerond voor eind december. Met de twee voetbalverenigingen op de af te stoten sportparken zijn eerste gesprekken geweest. Ook met de twee verenigingen waar uitbreiding (in de vorm van kunstgras of een extra veld) wordt gerealiseerd, hebben eerste projectgroep-bijeenkomsten plaatsgevonden. De investeringen zijn opgenomen in de begrotingsbehandeling in november 2017.
DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Uitbreiden Tennispark TV Carolus met 4 tennisbanen
Gestart. Uw raad heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het uitbreidingsplan van Stichting Tennissport Carolus. De voorbereidingen zijn gestart en de uitbreiding en renovatie van het tennispark zal medio april 2018 afgerond zijn.
Uitbreiden hockeycomplex Sportpark Warande
Gestart. Bestemmingsplan in procedure. Verzoek herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant ingediend bij Gedeputeerde Staten. Bestemmingsplan en zienswijzennota zal in februari 2018 ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. Met Stichting beheer HCH wordt een erfpacht en samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Onderhandeling grondverwerving loopt.
Privatisering de Helmvaarders, SC Oranje-Zwart en SV Swift
Afgerond en resultaat gewijzigd. De privatisering van Oranje Zwart is niet langer van toepassing. Bij deze vereniging is de huur van de accommodatie opgezegd per 1 januari 2018 en is geen sprake van herhuisvesting van de vereniging op een gemeentelijke accommodatie. Vanwege onder andere de ontwikkelingen op De Braak was privatisering van Swift opgeschort. Nu meer duidelijkheid is over Sportpark De Braak worden de gesprekken met Swift over privatisering opgestart. Bij de Helmvaarders loopt een zorgvuldig proces richting privatisering
DataSet Doorgeschoven projecten
(2015) Natuurpoort Stiphout
Gestart. In 2017 is de bestemmingsplanprocedure afgerond en is het bestemmingsplan per 1 september in werking getreden. Tevens zijn de procedures in het kader van de Natuurbeschermingswet met positief resultaat afgerond, alsmede het Flora & Fauna onderzoek. Vervolgens zijn de vergunningen aangevraagd en verleend voor de realisatie van het gezamenlijke parkeerterrein voor de Natuurpoort en de sportverenigingen. Eind 2017 is gestart met het archeologisch onderzoek en het bouwrijpmaken van het terrein. Het parkeerterrein Molenven is vervolgens op 26 maart 2018 opgeleverd en officieel in gebruik genomen. Alhoewel er medio 2018 overeenstemming was bereikt over het contract voor de realisatie van de Natuurpoort (gebouw) met de ontwikkelaar, is dit nog niet ondertekend. De ontwikkelaar heeft namelijk inmiddels een geïnteresseerde horeca-exploitant, echter deze heeft een ander beeld bij de horeca in de Natuurpoort dan de gemeente (en dus zoals in het bestemmingsplan is opgenomen). Er wordt onderzocht of het realistisch is om met deze horeca-ondernemer het traject verder te doorlopen.
(2015) Groene Peelvallei
Gestart. Een nieuw perspectief voor de Groene Peelvallei wordt ingevuld met initiatieven uit de markt. In 2017 zijn er verschillende initiatieven geweest, ook beoordeeld en een enkele zou in het perspectief kunnen passen. Geen van de initiatieven heeft geleid tot een daadwerkelijke invulling.

Beleidsresultaat verbonden partijen