Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte Automotive campus uitvoeren
Gestart. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan is in detail uitgewerkt en vastgesteld door de campusontwikkelaars. Dit plan is de basis voor de inrichting van de campus inclusief openbare ruimte. De aanleg van het park en ring zijn in voorbereiding genomen, ten behoeve van start uitvoering in 2018. Een deel van de ring is aangelegd voor de komst van Summa naar de campus, vooruitlopend op de definitieve huisvesting. Tevens is het ontwerp van de oostelijke entree vastgesteld. De twee kavels links naast de hoofdentree van de campus (kruising Europaweg) zijn bouwrijp gemaakt. Deze kavels zijn aangeboden aan twee verschillende partijen waarmee de onderhandeling voor vestiging is gestart.
Oprichting Campus Site Organisatie
Afgerond, resultaat behaald. Per 1 april is de Stichting Automotive Campus notarieel opgericht met L. Boon als Directeur. Daarnaast is een Raad van Toezicht opgericht met Wethouder Van Bree als voorzitter.
Uitvoering herstructurering Induma West
Gestart. Induma-West is in 2017 pilotproject stedelijke kavelruil geworden vanuit het ministerie van I en M. Stedelijke herverkaveling wordt ingezet om fysieke herstructurering op privaat terrein mogelijk te maken en biedt grote kansen. In 2017 zijn er intensieve gesprekken gevoerd met verschillende eigenaren binnen het projectgebied. De gesprekken hebben nog niet geleid tot een feitelijke herverkaveling, maar zijn nog steeds veelbelovend. Omdat een mogelijke stedelijke herverkaveling gevolgen heeft voor de inrichting van de openbare ruimte, is de openbare ruimte niet, zoals gepland, opnieuw ingericht en voltooid.
Uitvoering projecten Techniekeducatie
Gestart. Techniekeducatie brengt jongeren in aanraking met techniek met het oog op de toenemende vraag naar technisch opgeleide vakmensen op de arbeidsmarkt. Om leerlingen te stimuleren heeft Brainport een keur van activiteiten georganiseerd samen met het onderwijs en bedrijven, zoals: Technasium, Technologietafel Helmond, Girlsday, Not just a Girlsday, AutoTech, High Tech Ontdekkingsroute, DTW, junior LEGO league, Braintrigger, vakkanjers, Jetnet, Einstein plus programma, class of excellence, kennisfestival. Het programma heeft ongeveer 10.000 leerlingen en 35 instanties en onderwijsinstellingen in contact gebracht met bedrijven, techniek en techniekeducatie.
Uitvoeren onderdelen Brainport
Afgerond, resutaat behaald. Brainport Eindhoven kent de sterkste concentratie van kennisintensieve maakindustrie in Nederland. Onze regio heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een krachtige economische motor van Nederland, waarin kennis en talent de brandstof vormen voor technologische innovatie en nieuwe bedrijvigheid. In 2017 heeft Brainport veel van zijn activiteiten erop gericht om de Brainport nationale actieagenda onder de aandacht te brengen bij het rijk. In de nationale actieagenda is aandacht voor de grote uitdagingen waar de wereld voor staat: energietransitie, een gezonde samenleving en duurzame mobiliteit. In 2017 is de regio erkend als derde mainport van Nederland. Helmond heeft een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de nationale actieagenda.
Uitvoeren EU projecten Smart Mobility:
Gestart. De EU-projecten AUTOPILOT, C-TheDifference, MAVEN en Capital zijn allen in 2016 van start gegaan en liggen volledig op schema. Door middel van presentaties over de projecten op diverse internationale congressen (o.a. ITS Congres Straatsburg juni 2017) wordt aan de internationale vakwereld hierdoor opnieuw de positie van Helmond als "Living Lab Smart Mobility" onderstreept. De toepassingen uit bijvoorbeeld het AUTOPILOT project zullen in 2019 zichtbaar worden. Dan worden door grootschalige demonstraties de uit het AUTOPILOT project voortgekomen innovaties op en rondom de Automotive Campus getoond. De personele inzet vanuit Helmond in deze projecten wordt 100% gefinancierd vanuit de EU. Inmiddels zijn ook twee nieuwe EU projecten (CoEXist en C-Mobile) in 2017 van start gegaan en zijn nieuwe projectvoorstellen in voorbereiding.
DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Uitvoeringsprogramma Agrofood De Peel 2016 wordt opgeleverd
Afgerond, resultaat behaald. Het uitvoeringsprogramma voor de Peel is opgesteld en de uitvoering is overgenomen door Innovatiehuis de Peel.
(2016) Intensiveren samenwerking partners FTPB nationaal en internationaal
Gestart. Het Europese Interregproject Triple F is goedgekeurd en de uitvoering verloopt volgens planning. Helaas is het Europese project Feel Good in de 2e fase afgekeurd door Interreg. Ondertussen is eind 2017 door Food Tech Brainport een 3e Interregproject ingediend rondom Robotica in de voedingsindustrie samen met België, Duitsland en Engeland. Hiervan is nog niet bekend of deze wordt goedgekeurd. Vanuit deze projecten wordt vanuit het speerpunt Food Tech op dit moment samenwerkt met België, Duitsland, Spanje, Engeland, Canada en Nieuw Zeeland.
(2016) Doorontwikkelen innovatiecentrum plantaardige reststromen FTPB
Afgerond, resultaat behaald. Doordat een subsidie van OP Zuid niet is goedgekeurd, zijn financiën gezocht bij het bedrijfsleven. In 2017 is het project overgenomen door het bedrijfsleven en is gestart met de bouw van de proeffabriek
(2014) Afronding planvorming Patronaat en start uitvoering
Afgerond, resultaat behaald. De restauratie van het Patronaat is afgerond. De ruimtes zijn inmiddels grotendeels verhuurd. 10 maart 2018 is de feestelijke opening.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Werkplaats Werklocaties
In opdracht van onder meer de Metropoolregio Eindhoven is de STEC-groep gestart met een (landelijk) onderzoek naar de ruimtebehoefte vanuit de industrie voor de lange termijn. Dit onderzoek past uitstekend in de aandacht van de Werkplaats Bedrijventerreinen voor en de focus op de kwaliteit van bedrijventerreinen / werklandschappen in de toekomst. De uitkomsten van dit STEC-onderzoek zullen door de Provincie worden gebruikt voor de bedrijventerreinprogrammering.
Met de Rabobanken in de regio en de Provincie is een regionaal Koopstromenonderzoek uitgevoerd als start voor een traject ter versterking van de (winkel) centra in de regio. In het vervolg hierop wordt onder meer gekeken naar aanpassing van de (sub)regionale detailhandelsvisie.

Stimuleringsfonds
Met het Stimuleringsfonds (omvang: ruim € 3,2 miljoen) ondersteunt de MRE projecten die de economie in de regio versterken. De focus ligt op innovatie en nieuwe bedrijvigheid. In 2017 zijn 98 aanvragen ingediend voor subsidie uit het Stimuleringsfonds, waarvan 66 aanvragen voor subsidie zijn gehonoreerd. In de subregelingen SIR en SAR voor individuele MKB-bedrijven zijn 23 aanvragen ingediend, waarvan 14 zijn gehonoreerd. Met de Provincie is overeenstemming bereikt over het voortzetten van het voormalig Regionaal Economisch Actieprogramma in een nieuwe provinciale Regeling Economie & Innovatie. De unieke positie van de Metropoolregio Eindhoven en haar Stimuleringsfonds ten opzichte van de rest van de provincie Noord-Brabant wordt in de concrete uitvoeringsafspraken erkend.

Werkplaats Economische Strategie
De Werkplaats Economische Strategie heeft een coördinerende rol in het opstellen en verbinden van subregionale agenda’s (bijvoorbeeld de agenda voor de Peel en de strategische agenda van Helmond) met de Brainportstrategie.
Vanuit de werkplaats is de totstandkoming van de Brainport Nationale Actieagenda ondersteund die op 5 april 2017 is aangeboden aan de fracties in de 2e kamer. De Werkplaats levert een bijdrage aan de verdere uitwerking en zorgt voor afstemming met de gemeenten en de subregio’s.
De Werkplaats Economische Strategie heeft in 2017 het projectvoorstel Metropoolregio Eindhoven Verbonden ontwikkeld. Inzet van het voorstel is om op basis van het model van Breedband Regio Eindhoven te werken aan een regionale “nutsvoorziening”, die voorziet in het verbinden van bestaande glasvezelnetwerken in de regio waarover innovatieve, maatschappelijke diensten aan te bieden.
Vanuit de werkplaats is tevens een Taskforce Transitie landelijk gebied ingericht. Vóór 1 juli 2018 wil deze Taskforce komen tot een transitieagenda en vanuit de regio een breed gedragen bod neerleggen bij het Ministerie van LNV om middelen binnen te halen voor de warme sanering van de veehouderij.

Stichting Brainport en Brainport development
De stichting Brainport is het samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van Brainport Development (meest recent : Brainport Next Generation) en benoemt de Raad van Commissarissen. In 2017 is uitvoering gegeven aan het jaarplan 2017. Daarbinnen is er bijzondere aandacht geweest voor de ‘Mainport status’ die de Brainportregio naast Amsterdam en Rotterdam eind 2016 heeft gekregen. In april 2017 is het ambitiedocument ‘Samen maken wij de toekomst van Nederland’ aangeboden aan toenmalige fracties en de informateur en welke vervolgens verankerd is in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. In de tweede helft van 2017 heeft de focus gelegen op het concretiseren van dit ambitiedocument en het ontwikkelen van een propositie in het kader van de zogeheten ‘regio-enveloppe’ uit het Rijk. Hiermee is ook in 2017 gewerkt aan het verstevigen van het innovatieve ecosysteem van deze regio en waarmee we groei voor de regio en Nederland realiseren.  Daarnaast is gewerkt aan de vernieuwing, versnelling en integratie van onderwijs en arbeidsmarkt, internationale acquisitie van voor de regio relevante bedrijven en de stimulering van startende en groeiende bedrijven.

Coöperatie AutomotiveNL
Zie paragraaf 5.5 verbonden partijen.

AFB Holding
Zie paragraaf 5.5 verbonden partijen.