Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Actualisatie bestemmingsplan Brandevoort Noord
Gestart. Gezien de totaal andere scope voor het noordelijk deel van Brandevoort met de ontwikkeling van het Brainport Smart District is er voor gekozen het bestemmingsplan op te laten lopen met de planvorming. Het plan wordt pilot in het kader van de omgevingswet.
Actualisatie Bestemmingsplan Hoogeind - Engelseweg Oost
Plan wordt meegenomen in de actualisering van geheel Hoogeind. Dit plan wordt opgestart in het najaar van 2017 en vastgesteld in 2018.
Bestemmingsplan uitbreiding Hockey
Gestart. Ontwerp bestemmingsplan uitbreiding hockey heeft ter inzage gelegen tot en met 18 juli 2017. Er zijn 8 unieke zienswijzen binnengekomen. Provincie en Waterschap hebben geen opmerkingen gemaakt.
Bestemmingsplan Automotive Campus
Gestart. Voorontwerp bestemmingsplan in procedure geweest. Ontwerp bestemmingsplan moet samen met ontwerp exploitatieplan ter inzage worden gelegd. Het bestemmingsplan Automotive campus maakt onderdeel uit van de 10de tranche van de Crisis en herstelwet en heeft daarom een geldigheidsduur van 20 jaar. De gemeente is niet voor 100% eigenaar van de grond en daarom dient er tegelijkertijd een exploitatieplan te worden vastgesteld om het kostenverhaal te verzekeren. Gestreefd wordt naar ter inzage legging van het ontwerp BP en EP in het najaar van 2018.
Visie/businesscase Brainport Smart District
Gestart. Eind van het jaar is het plan van aanpak, het inspiratieboek en de nota van publiekrechtelijke kaders en uitgangspunten opgeleverd. Deze documenten worden eind februari aan de raad ter vaststelling aangeboden.
Afsluiten prestatie-afspraken corporaties en bewonersorganisaties
Afgerond. De prestatieafspraken zijn op 11 december door de drie partijen (woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en de gemeente getekend. De raadscommissie Omgeving is op 6 februari 2018 hiervan op de hoogte gesteld.
DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Duurzaamheid
Gestart. a. “Helmond bespaart energie” is volledig opgegaan in het Energiehuis. De geplande activiteiten worden nu verder door het Energiehuis/ECHR vorm gegeven. Lokale en regionale subsidies zijn toegeschreven aan het Energiehuis. b. De zgn. “nul op de meter” woningen worden gerealiseerd door particulieren in Stiphout Zuid. De gemeente Helmond zorgt hierbij voor professionele begeleiding. In de wijk de Akkers worden 26 NOM woningen gerealiseerd. Aan de Dolfijnlaan worden 12 NOM woningen gerealiseerd. De Helmondse woningbouwcorporaties plannen in de wijken Straakven en Engelseweg/Anna buurt een pilot voor NOM woningen. Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: c. Ontwikkeling bouwplan Stiphout Zuid op basis van gasloos bouwen. Idem voor het aankomende deelplan Hazenwinkel in Brandevoort. d. N.a.v. de overname van de productie van woCom in Brandevoort is met hen overeengekomen dat zij t/m 2022 € 2 miljoen gaan besteden aan extra verduurzaming van hun woningvoorraad in Helmond.
(2016) Bestemmingsplan Brandevoort Zuid-west (actualisatie)
Gestart. Het bestemmingsplan is gemaakt en is in vooroverleg. Als de resultaten daarvan bekend zijn gaat het zo snel mogelijk in procedure. Vaststelling eind 2018 zou, afhankelijk van eventuele zienswijzen mogelijk moeten zijn.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Peelnetwerk
Op initiatief van het Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg (IGA) van de wethouders Ruimte van de 6 Peelgemeenten en het waterschap Aa en Maas is een Ruimtelijke agenda voor de Peel (RAP) opgesteld. Deze agenda is eind 2017 door alle gemeenteraden en het bestuur van het Waterschap vastgesteld als richtsnoer voor de verdere ruimtelijke samenwerking in de Peel. De uitvoering van de daarin vastgelegde programmalijnen is gelegd bij het Innovatiehuis de Peel dat eveneens in 2017 door de peelgemeenten en enkele betrokkenen maatschappelijke organisaties en bedrijven is opgesteld.

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013
Binnen het SGE is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de totstandkoming van een afsprakenkader wonen.  In dit “Afsprakenkader Wonen 2017” maken de 9 gemeenten van het stedelijk gebied niet alleen afspraken over het bouwen van voldoende woningen, maar ook over de kwaliteit daarvan. Bovendien zorgen we er voor dat bouwlocaties elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als
lokale belangen zijn gediend. De gemeenteraad van Helmond heeft op 9 januari 2018 met het voorstel ingestemd.
Dit Afsprakenkader vormt onderdeel van de nieuwe Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven die in 2017 is opgesteld en in 2018 in werking zal treden en verder zal worden uitgewerkt.