Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten44.30945.77446.02321.643-24.380
Lasten39.61848.83149.58922.082-27.506
Saldo4.692-3.056-3.565-4393.126
Verrekening met reserves
Onttrekking2203.3593.9174.133216
Storting02.0002.0003.0001.000

Toelichting op programmaniveau

Ruimtelijke ordening (HP 820 + 825), € 66.000 voordeel
Omdat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld door het rijk is binnen het onderdeel Ruimtelijke Ordening  een deel van het budget dat bestemd was voor de invoering van de omgevingswet niet besteed.
Daarnaast is op dit onderdeel een nadeel ontstaan op de legesopbrengst voor bestemmingsplannen.

Planontwikkeling (HP 830), € 154.000 voordeel
Op het onderdeel planontwikkeling worden conform het BBV de kosten voor planontwikkeling doorbelast aan o.a. de grondexploitatie en investeringskredieten. Door de economische groei kon er over 2017 een hogere doorbelasting naar de diverse plannen in de grondexploitatie plaatsvinden.

Wabo (onderdeel HP840 Bouw- en woningtoezicht), € 268.000 voordeel
Het voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door hogere legesinkomsten voor Wabovergunningen. In de begroting 2017 was rekening gehouden met legesinkomsten voor Wabovergunningen van circa € 2 miljoen. De uiteindelijk gerealiseerde opbrengsten zijn circa € 2,4 miljoen. De hiermee samenhangende uitvoeringskosten die aan de Wabo toegerekend zijn, zijn eveneens hoger uitgevallen dan geraamd.

Volkshuisvesting (HP 850), € 205.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Voor het realiseren van een betere ontsluiting van de huidige en toekomstige bedrijven aan de Beemdweg is in 2016 bij de berap behandeling een bedrag beschikbaar gesteld van € 519.000.
Het project zou gereed zijn voor de bouwvak 2017. In verband met een aangetroffen bodemverontreiniging en een verwerving heeft het project een langere doorlooptijd. Het werk is eind 2018 gereed. Hierdoor is in 2017 t.o.v. de begroting een voordeel ontstaan van € 479.000.

In de begroting werd nog verwacht dat een onttrekking (€ 166.000) aan de voorziening startersleningen zou moeten plaatsvinden i.v.m. lagere verwachte renteontvangsten op de leningen ten opzichte van de toegerekende rente. Mede door de gunstige ontwikkelingen op de woningmarkt en een lagere toegerekende rente (lager percentage) is deze onttrekking niet nodig geweest.

Daarnaast is op dit onderdeel een niet geraamde bijdrage aan de stichting Vluchteling als Naaste verstrekt voor € 102.000. De dekking daarvan vindt plaats door een bijdrage die ontvangen wordt via het gemeentefonds en die verantwoord is op programma 13. Per saldo is dit dus financieel neutraal voor de gemeente.

Grondbeleid (HP 880), € 1.452.000 voordeel
De lagere baten en lasten dan geraamd binnen het programma doen zich vooral voor bij dit hoofdproduct (Grondbedrijf), te weten € 26,0 miljoen minder baten respectievelijk, € 27,4 miljoen minder lasten. De voortgang c.q. fasering van de activiteiten m.b.t. grondexploitaties is afhankelijk van een groot aantal factoren die deels niet beïnvloedbaar zijn vanuit de grondexploitaties. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten in een ander jaar dan in het begrotingsjaar tot stand komt. De mutaties in de voorraad onderhanden werk wijken dan af van wat bij de begroting werd verwacht. Essentieel is dat de resultaten uit de grondexploitatie in meerjarig perspectief geplaatst moeten worden en in de context van zelfstandige grondexploitaties moeten worden bezien.

Het resultaat op de Bouwgronden In Exploitatie (BIE) in 2017 is € 1,45 miljoen positief. Het resultaat wordt jaarlijks bepaald op grond van een uitgebreide herziening van de grondexploitaties. De herziening leidt tot nieuwe verwachte eindresultaten op de grondexploitaties. Voor verliesgevende grondexploitaties moet de bijstelling van de verwachte eindresultaten direct worden verrekend met de voorziening voor verliesgevende grondexploitaties (€ 7,17 miljoen negatief). De rente over de stand van de voorziening per 1 januari wordt jaarlijks toegevoegd aan het resultaat (€ 1,53 miljoen positief). Daarnaast is voor de winstgevende grondexploitaties de winstneming voor 2017 bepaald volgens de Percentage of Completion methode (€ 7,09 miljoen positief). Per saldo is daarmee het resultaat voor 2017 bepaald op € 1,45 miljoen positief. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting op de herziening van de grondexploitaties opgenomen.

Facilitair grondbeleid (HP 885), € 173.000 voordeel
Ontwikkelplannen van marktpartijen worden door de gemeente gefaciliteerd op het gebied van planontwikkeling en aanleg openbare ruimte. Daartoe zijn anterieure overeenkomsten gesloten met de marktpartijen waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverrekening. In de huidige lopende overeenkomsten is daarbij altijd sprake van een fixed price. Een eventueel tekort of overschot is voor rekening van de gemeente. In 2017 heeft op 4 overeenkomsten een resultaatneming plaatsgevonden van in totaal € 173.000. De veruit grootste resultaatneming is een tussentijds voordeel op de exploitatieovereenkomst voor het gebied Weverspoort.

Beheer overige gemeentelijke eigendommen (HP 890), € 25.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Gemeentelijke gronden, € 725.000 voordeel
Binnen dit hoofdproduct worden de opbrengsten en kosten verantwoord met betrekking tot erfpachtcanons, landbouwexploitatie, overhoeken en het beheer van gronden die voorheen tot de grondexploitatie behoorden. In 2017 is een nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten voor het brandstofpunt aan de Brandevoortsedreef. Dit heeft geleid tot een eenmalige grondopbrengst van ruim  € 550.000 euro. De landbouwexploitatie heeft in 2017 een voordelig resultaat van ruim
€ 209.000 behaald. Dit voordeel is verdeeld naar de gronden die tot de grondexploitaties behoren (HP 880 ruim € 124.000) en de gronden die tot dit hoofdproduct behoren (ruim € 85.000), Voor overhoeken voert de gemeente geen actief verkoopbeleid maar indien bedrijven of burgers de overhoeken willen kopen of huren worden daartoe overeenkomsten afgesloten. In 2017 is hierop een incidenteel voordeel gerealiseerd van ruim € 90.000.

Overige gemeentelijke gebouwen, € 700.000 nadeel
Hierin zijn alle gemeentelijke gebouwen ondergebracht die niet in gebruik zijn ten behoeve van de uitvoering van de overige beleidsprogramma's van de gemeente. Het nadelig saldo op dit subonderdeel wordt enerzijds veroorzaakt door lagere huuropbrengsten. Dit heeft vooral te maken met de leegstand van een aantal panden, waaronder de oude bibliotheek en de commerciële ruimte (naast casino) onder de nieuwe bibliotheek en de verkoop van vier appartementen in Waterburcht Doeverode (Dortmunderkade 4, 5,9 en 10). Bij de verkoop van de appartementen is een boekwinst van € 64.000 gerealiseerd.
Anderzijds is er sprake van een nadeel van € 273.000 als gevolg van de inhaalafschrijving op de boekwaarde van de City-sporthal. Dit hangt samen met de beoogde sloop van deze sporthal in 2020 (als onderdeel van Centrumontwikkeling).

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten