Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Start realisatie van het Havenpark (Speelhuisplein) e.o.
In 2017 is een definitief ontwerp gemaakt voor het Havenpark. Na technische uitwerking en aanbesteding start de realisatie in 2019.
Verbeteren van verbindingen tussen Centrum, Centraal Station en Suytkade en bestaand vergroening centrum.
In 2017 zijn diverse locaties in het centrum onderzocht op mogelijkheden voor vergroening. Daar is in ieder geval het plein bij Boscotondo uitgekomen. Hiervoor wordt in 2018 een concreet plan uitgewerkt. Voor het beter zichtbaar maken van de route tussen station en centrum zijn eveneens diverse opties onderzocht. Hiervoor zal in 2018 een grafisch element ontworpen worden dat eventueel ook op andere plekken in de stad toepasbaar is.
Aanpak leegstand, verbeteren ondernemingsklimaat en verbeteren kwaliteit aanbod centrumvoorzieningen
Gestart. Eind 2017 is een acquisiteur geselecteerd die zich richt op het aantrekken van nieuwe ondernemers en winkelketens. Ook is overleg opgestart met een aantal grotere vastgoedeigenaren in het Centrum om te komen tot de invulling van langdurig leegstaande panden. Beide acties op basis van een beknopt plan van aanpak leegstandsbestrijding en acquisitie dat in 2017 is opgesteld. Verkoop van de oude bibliotheek aan de Markt is na de tweede tender niet geslaagd. Het versterken van bestaand ondernemerschap is met name opgepakt door Centrummanagement, onderdeel van Helmond Marketing.
Verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit de Waart
In november 2017 hebben wij als college ingestemd met het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor De Waart, opgesteld door WoonPartners, in overleg met de gemeente. Ook door het bestuur van Woonpartners is dit document vastgesteld. Woonpartners is in 2017 gestart met de renovatie van een aantal woningen (fase 1).
DataSet Overige resultaten reguliere producten
Start bouw Stadsdeel Noord appartementen en fase 1
De grondgebonden woningen zijn in de verkoop. Bij voldoende verkochte woningen zal worden gestart met de bouw. De realisatie van de appartementen is gepland voor 2018.
Start bouw Groenkwartier West
Afgerond, resultaat behaald. De grondgebonden woningen zijn allen verkocht en voor de appartementen is een belegger gevonden. Start bouw voorzien voor april 2018.
Start bouw Waterburcht 3
De omgevingsvergunning is aangevraagd, de grond is bouwrijp gemaakt. Wegens een bezwaarprocedure is start bouw, afhankelijk van de uitkomst, uitgesteld tot eind maart
Weverspoort, Start bouw blok 4 en 14 (14 woningen)
Gestart. In blok 4 en 14 is medio 2017 gestart met de nieuwbouw van 20 woningen. Deze worden medio 2018 opgeleverd. Hiermee krijgt het Weverspark haar oostwand.
Leonardusbuurt, Realisatie herinrichting fase 1B
De herinrichting van de openbare ruimte volgt, bij de revitalisering van de Leonardusbuurt, de renovatie van de woningen. Zo zijn in 2017 de Mgr. Swinkelsstraat en de Beukeliusstraat heringericht en zijn de plannen voorbereid voor de herinrichting van de Mgr. Noyenstraat en Bisschop Herincxstraat.
Heistraat, Woonplein start bouw 1e fase (18 woningen)
Gestart. Heistraat fase 1 en 2 vormen één project. De omschrijving is hier hetzelfde als bij de 2e fase.
Heistraat, Woonplein omgevingsvergunning 2e fase (29 woningen)
Gestart. Bij het Woonplein aan de Heistraat is door Woonbedrijf Eindhoven in 2017 een bouwplan ontwikkeld voor de realisatie van 45 sociale huurwoningen. In 2017 werd de sanering en het bouwrijp maken voorbereid. Deze activiteiten zijn in het najaar 2017 gestart. Na vaststelling van het bestemmingsplan en uitvoering van bouwrijp maken wordt begin 2018 gestart met de realisatie van de woningen. Dit project wordt in combinatie uitgevoerd met 7 sociale huurwoningen op de locatie Heistraat 58-66.
Goorloopzone, realisatie en oplevering Goorlooppark Midden
De aanleg van het Goorlooppark Midden is in mei 2017 opnieuw gestart. Naar verwachting is het park medio 2018 gereed. De meerkosten voor de gemeente als gevolg van de vertraging zijn erkend door en financieel verrekend met Adriaans Moeskops bv, die de sanering voor de gemeente heeft uitgevoerd.
Helmond West, herinrichting 3e fase
In 2017 is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van het gebied De Renne, het Distelveld en de openbare ruimte rondom 't Patronaat. Hierbij is er vooral aandacht voor parkeren, groen en spelen. De herinrichting van het Distelveld en De Renne heeft vertraging opgelopen vanwege de te bereiken overeenstemming over gewenste inrichting. De ruimte rondom 't Patronaat wordt in het voorjaar van 2018 uitgevoerd.
DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Binnenstad Oost: Leonardusbuurt
In november 2017 is de laatste ruimte opgeleverd en verhuurd. Hiermee is het gebouw volledig bezet.
(2016) Helmond West: Goorloop
De ecopassages Mierloseweg en Houtse Parallelweg zijn gereed. De aanleg van het Goorlooppark Midden is in mei 2017 opnieuw gestart. Naar verwachting is het park medio 2018 gereed. Dan is het hele project Goorloopzone afgerond. De meerkosten voor de gemeente als gevolg van de vertraging van de sanering zijn doorberekend aan Adriaans Moeskops bv, die de sanering voor de gemeente heeft uitgevoerd.
(2016) Binnenstad Oost: Leonardusbuurt
De nieuwe kantine is voor het nieuwe speeltuinseizoen opgeleverd en in gebruik genomen.
(2016) Suytkade: 2e en 3e fase leisurecomplex
Afgelopen jaar zijn diverse mogelijkheden tot ontwikkeling van fase 2 en 3 van het leisurecomplex onderzocht.
(2015) Binnenstad Oost: Woningbouw Sposlocatie Leonardusbuurt
De 20 huurwoningen zijn door Woningbouwvereniging Volksbelang eind 2016 opgeleverd. De openbare ruimte is medio 2017 door de gemeente definitief ingericht.
(2015) Binnenstad Oost: Winkelplein zuid
Winkelplein Zuid (Lidl supermarkt met huurappartementen) is al enige tijd geleden opgeleverd. Winkelplein Zuid West zal worden herontwikkeld. Hier dient een nieuw bouwplan te worden ontwikkeld, dat voor wat betreft programma, stedenbouwkundige en architectonisch kwaliteit past bij de rest van het Winkelplein.

Beleidsresultaat verbonden partijen