Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten16826226232462
Lasten4.4764.7415.1247.1922.068
Saldo-4.308-4.479-4.862-6.868-2.006
Verrekening met reserves
Onttrekking2512914.999599-4.401
Storting004.425150-4.275

Toelichting op programmaniveau

Programma 9 laat per saldo een nadelig resultaat zien van € 2,1 miljoen.

Centrum (HP 310), € 452.000 voordeel
Het toegekende budget voor centrumontwikkeling van € 300.000 is in 2017 voor een belangrijk deel
(€ 288.000) nog niet besteed omdat de diverse projecten op het gebied van leegstandsbestrijding, acquisitie van nieuwe winkels, vergroening en het verbeteren van verbindingen in het centrum meer voorbereidingstijd vroegen dan was voorzien.

Daarnaast is sprake van een voordelig resultaat van circa € 150.000 op de kapitaallasten als gevolg van geraamde maar nog niet volledig uitgevoerde investeringen op gebied van centrumontwikkeling in 2017.

Stadsvernieuwing algemeen (HP 815), € 2.460.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
De overschrijding wordt veroorzaakt door een incidentele afboeking van € 2.835.000. Dit betreft de afboeking van de restant boekwaarde van de investeringen stedelijke vernieuwing over de jaarschijven 1989 tot en met 1994, waarvan de economische levensduur inmiddels bleek te zijn verstreken. Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de materiële vaste activa plaatsgevonden en is dit pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Deze overschrijding heeft niets te maken met het niet of anders uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid binnen dit programma.

Hier staat tegenover een voordeel van circa € 340.000 op de kapitaallasten mede als gevolg van latere uitvoering van de geraamde investeringen.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten