Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten
Project N279
Afgerond, resultaat behaald. Onder leiding van de Provincie is in 2017 een milieueffectrapportage opgesteld en een voorkeursalternatief gekozen voor de verbetering van de doorstroming en veiligheid van de N279. Daarnaast is door Helmond samen met Laarbeek en Gemert-Bakel een studie uitgevoerd naar een mogelijke extra noordelijke aansluiting op de N279. Dit onderzoek krijgt geen vervolg. De mogelijkheden voor Smart Mobility oplossingen worden verder verkend in de volgende fase (opstellen Provinciaal Inpassingsplan)
Opstellen uitvoeringsprogramma Helmond Verbonden:
Gestart. De uitvoeringsagenda Helmond Verbonden bestaat uit een Uitvoeringsagenda Fiets welke inmiddels is vastgesteld en een algemene Uitvoeringsagenda ( waaronder hoofdinfrastructuur en verkeersstudie centrum). De Uitvoeringsagenda Helmond Verbonden zal in 2018 verder worden opgepakt.
Uitvoeringsprogramma, governance structuur en financiering Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant:
Afgerond, resultaat behaald. Eind 2017 is door de 21 gemeenten van het MRE-gebied een bestuurlijke intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee zijn de financieringsstrategie en de fasering van de maatregelen, de governance en financiering van de programmaorganisatie en een projectenboek met alle maatregelen vastgelegd.
Realisatie Fietspad Helmond-Eindhoven voor het gedeelte op Helmonds grondgebied:
Gestart, In 2017 zijn alle gronden binnen de gemeente Helmond verworven. Dit najaar is daarom gestart met de afronding van het fietspad tussen de Burg. Krolllaan en de Brandevoortsedreef, de oplevering hiervan vindt Q1 of Q2 2018 plaats. Ook zal de eerste helft van 2018 het gedeelte Kranenbroek-Vaarleseweg gerealiseerd gaan worden.
Beter Benutten 2.0
In 2017 is gewerkt aan diverse BeterBenutten 2 projecten. Een aantal projecten heeft een doorloop naar 2018, zoals de fietsverbinding Station Mierlo-Hout-Automotivecampus, maar ook de fietstimulatiecampagne "Hartje Helmond".
DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Uitvoering parkeerbeleid - invoering bezoekingsregeling
Gestart. De voorbereiding voor de invoering van de bezoekersregeling in het centrum van Helmond is in 2017 opgestart. De besluitvorming hierover is enigszins uitgesteld omdat de juridische aspecten omtrent privacy regels nog onvoldoende geborgd kunnen worden. Daardoor is het momenteel nog niet helemaal duidelijk wanneer hierover een definitief besluit kan worden genomen met daarbij ook de datum van invoering. Het streven is om dit zo spoedig mogelijk te doen.
(2014) Afronding Fietsbeleidsplan 2013
Gestart. Alle projecten zijn momenteel in voorbereiding en zullen deels nog dit jaar en deels in de eerste helft van 2018 uitgevoerd worden.
(2014) Dorpsstraat Stiphout: herinrichtingsplan gereed.
Het project is in 2017 gerealiseerd en zit in 2018 in de nazorgfase.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)
In 2016 is door de Metropoolregio de regionale Bereikbaarheidsagenda opgesteld en door de gemeenteraden van de 21 regiogemeenten vastgesteld.
De verdere uitwerking is vervolgens door de 21 regio gemeenten opgepakt. Eind 2017 hebben zij daartoe een bestuurlijke intentieovereenkomst ondertekend.
Hiermee zijn de financieringsstrategie en de fasering van de  maatregelen, de governance en financiering van de programmaorganisatie en een projectenboek met alle maatregelen vastgelegd.
De werkplaats Mobiliteit en Innovatie en het portefeuillehoudersoverleg coördineert de samenwerking op het gebied van de uitvoering van mobiliteitsbeleid. De uitvoerende taken zelf liggen bij de gemeenten.
De 'GGA-coördinator' (GebiedsGerichte Aanpak) bij de Metropoolregio Eindhoven zorgt voor de verbinding tussen de Provincie en de regiogemeenten. De Provincie stelt ook beperkt financiële middelen beschikbaar voor deze taak.