Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten3401.871459-1.412
Lasten1.3461.7084.0311.453-2.578
Saldo-1.313-1.708-2.160-9941.166
Verrekening met reserves
Onttrekking06091.262773-489
Storting1.01506126120

Toelichting op programmaniveau

Verkeer en Vervoer beleid (HP 250), € 684.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Het voordelig resultaat wordt voor een belangrijk deel (per saldo circa € 500.000) veroorzaakt doordat verschillende projecten op dit beleidsveld, zoals de ombouw naar intelligente verkeerslichten, pas in 2018 tot verdere uitvoering komen. In de begroting 2017 was reeds geraamd dat de projecten in 2017 al tot uitvoering zouden gaan komen (dus zowel kosten als subsidiebijdragen van mede overheden).

Daarnaast is sprake van een voordeel van circa € 188.000 op de kapitaallasten mede als gevolg van latere uitvoering van de geraamde investeringen.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten