Jaarverslag 2017

DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Uitvoeren van het Programma Onderhoud Wegen 2016 (POW 2016)
De resterende POW 2016 projecten zijn in de periode januari t/m juli 2017 afgerond. Het betreft grootschalig onderhoud voor verhardingen - Rotonde Rochadeweg, parallelweg, Verbindingsweg etc. - Weg door de Rijpel / Deurneseweg - Venuslaan en Breitnerlaan - Adonislaan. Tevens is de uitvoering van POW 2017 ter hand genomen. In de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ wordt hierop verder ingegaan.
(2016) Onderhoudsplan Kunstwerken (civ. techn.)
Het conserveren van de wanden van de Henri Dunant is afgerond. Besloten is om de wanden nu alleen te reinigen en het schilderwerk voorlopig achterwege te laten. Dit i.v.m. tekort aan budget. Deze beslissing heeft geen gevolgen voor de levensduur van de tunnelbak. Het ontmantelen van fontein 't Cour is gereed. Het uitvoeringsplan voor sluis 8 is vertraagd. Het onderzoek naar de uitvoeringsvarianten duurt langer in verband met het in beeld brengen van de consequenties van stremmingstermijnen voor de bedrijven in de insteekhaven. De verwachting is dat het uitvoeringsplan in 2018 bestuurlijk behandeld kan worden.
(2016) Waterlopen onderhoud
De vijver Hortensiapark is gebaggerd en de oevers zijn opnieuw ingericht. Het waterschap wilde hier een proef doen om met mosselen de waterkwaliteit te verbeteren. Hiervoor moesten mosselen uitgezet worden in de vijver en is een ontheffing aangevraagd van de FF-wet. De ontheffing is niet verleend, zodat dit onderdeel van het project niet meer uitgevoerd zal worden. De kosten hiervoor zouden volledig voor het waterschap zijn, de gemeente heeft hier dus geen financieel voor- of nadeel van. De overige werkzaamheden zijn afgerond en met het waterschap verrekend. In plaats van de Groene Loper is prioriteit gegeven aan het baggeren van de gracht bij Binderen. Het baggerwerk is uitgevoerd, de oevers en beschoeiing worden in het voorjaar van 2018 hersteld.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Doelstelling voor het Landgoed Gulbergen is de ontwikkeling tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geleding, duurzame uitstraling en passend binnen de Brainport-ambitie van de regio. Vanuit de MRE worden de adviescommissie Gulbergen en Bestuurlijk Overleg gefaciliteerd. In het afgelopen jaar is in de adviescommissie gesproken en overleg gepleegd met de betrokken beheerde en pachter (Attero) over zowel het traject van nazorg van de stortplaats Gulbergen en de verdere ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen. Dit heeft medio december tot een voorlopig resultaat geleid over met name de ontwikkelingsvisie Gulbergen. De besluitvorming hierover bij het MRE is echter vooralsnog bevroren gezien de nodige onduidelijkheden over het verdere proces en de in te stellen Governance-structuur. De vertraging die is opgelopen over de afwerking van het nazorg-traject  houdt hier mede verband mee. Een uitzicht op de afloop hiervan is nog niet duidelijk. De uitkomst van dit te doorlopen traject zal bepalend zijn voor de betrokkenheid van de Metropoolregio.