Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten3.6684.2483.9883.548-439
Lasten19.56019.84720.15314.857-5.296
Saldo-15.892-15.600-16.166-11.3094.857
Verrekening met reserves
Onttrekking197143640497-143
Storting40001711710

Toelichting op programmaniveau

Wegen (HP 210), € 4.014.000 voordeel
De lasten zijn circa € 4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Door gewijzigde verslaggevingsvoorschriften is circa €3,5 miljoen aan geraamde lasten i.v.m. de vervanging van wegen/wegdelen en openbare verlichting aangemerkt als investering (meerjarig nut). In de begroting 2017 stonden deze uitgaven nog geraamd in het groot onderhoudsbudget. In de jaarrekening zijn deze kosten echter geactiveerd en drukken zij niet langer meer als groot onderhoudskosten op de exploitatie (zie verder paragraaf 5.3 onderhoud kapitaalgoederen). Dit levert eenmalig een voordeel op in 2017. Echter, vanaf 2018 zullen deze geactiveerde kosten leiden tot kapitaallasten in plaats van groot onderhoudslasten.

Daarnaast is op de kapitaallasten een voordeel van € 0,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een aantal investeringsprojecten uit eerdere begrotingsjaren die nog niet afgerond zijn. Pas na afronding worden kapitaallasten berekend.
In 2017 is een inhaalslag gemaakt met de projecten uit het Programma Onderhoud Wegen 2016 wat tot hogere kosten heeft geleid van € 0,47 miljoen.
Er is een voordeel van € 0,13 miljoen op openbare verlichting m.n. op de elektra kosten. Verder is er een voordeel van € 0,14 miljoen op gladheidsbestrijding als gevolg van de afrekening Blink 2016. De baten zijn € 64.000 lager dan begroot. Met name de opbrengsten vanuit recognities (reclameopbrengsten) zijn € 53.000 lager. Het betreft hier een nasleep uit de jaren 2014-2016 waarbij in de betreffende jaarrekeningen rekening was gehouden met hogere opbrengsten.
Ten slotte is er bij de resultaatbestemming 2016 € 0,1 miljoen aan budget overgeheveld naar 2017. Dit hangt samen met in 2015 ontvangen verzekeringsgelden voor het Ameideplein. Dit budget is echter in 2017 nog niet aangewend, derhalve wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2018.

Wegen – reiniging (HP 225), € 362.000 voordeel
De lasten zijn € 257.000 lager dan begroot. Dit wordt voor € 190.000 veroorzaakt door lagere kosten verwerking veegvuil en –zand en minder doorbelaste kosten reinigingswerkzaamheden 2017 Blink.
Anderzijds is er een lagere afrekening Blink over 2016 ontvangen van € 67.000.
De baten zijn € 104.000 hoger dan begroot a.g.v. een ontvangen bijdrage zwerfvuil van Nedvang voor dit bedrag. Voor het programma dat hiervoor is opgesteld zijn in 2017 € 54.000 kosten gemaakt. Voor het resterend bedrag van € 59.000 wordt een resultaatbestemming voorgesteld. Deze resultaatsbestemming is bedoeld om het opgestelde programma, wat vanuit de Nedvang-gelden wordt bekostigd, verder uit te voeren.

Verkeer en vervoer uitvoering (HP 260), € 206.000 voordeel
De lasten zijn € 206.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door circa € 140.000 alsnog geactiveerde kosten voor investeringen in VRI's (zie ook toelichting HP 210).
Daarnaast is er sprake van € 25.000 lagere kapitaallasten en lagere elektriciteits-/onderhoudslasten.

Parkeren (HP 230), € 446.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
Het nadeel op de parkeerexploitatie in 2017 bedraagt € 403.000 (excl. € 43.000 lagere onttrekking aan reserve parkeren). Dit nadeel wordt veroorzaakt door onder andere lagere opbrengsten parkeerterreinen voor een bedrag van € 241.000. De voornaamste reden hiervoor is dat, in tegenstelling tot de begroting, het werkelijke gebruik van parkeerterreinen door zowel bestuur (raad en college) als ambtelijke organisatie niet intern in rekening is gebracht. Daarnaast wordt het nadeel op de parkeerexploitatie in 2017 veroorzaakt door lagere opbrengsten parkeergarages voor een bedrag van € 120.000. De voornaamste reden hiervoor is dat, in tegenstelling tot de begroting, het werkelijke gebruik van parkeerterreinen en –garages door zowel bestuur (raad en college) als ambtelijke organisatie niet intern in rekening is gebracht. Dit betekent dat noch deze opbrengsten noch de kosten van parkeergebruik zijn verantwoord. Op gemeenteniveau heeft dit geen effect op het saldo.Ten slotte is in de begroting uitgegaan van een volledige dekking van de kosten voor de NS fietsenstalling vanuit de subsidie Beter Benutten van de Provincie Noord-Brabant. In werkelijkheid kunnen de kosten slechts gedeeltelijk uit de subsidie gedekt worden. Hierdoor is een nadeel ontstaan van circa € 124.000.
Daarnaast is er op verschillende kostenposten een per saldo voordeel van circa € 40.000 gerealiseerd.

Binnenhavens en Waterwegen (HP 270), € 58.000 nadeel
De lasten zijn € 58.000 hoger dan begroot, voornamelijk door het uitvoeren van schilderwerk, (mechanisch) onderhoud, en reparaties / storingen.

Groenvoorziening en natuur (HP 580), € 614.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Dit voordeel wordt  veroorzaakt door € 60.000 lagere kapitaallasten, € 60.000,- meer opbrengsten uit de houtverkoop en is de jaarschijf voor het omvormen van groen naar onderhoudsarm en ecologisch groen ter grootte van € 100.000 niet aangedaan. Daarnaast zijn de externe kosten ca. € 300.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de omvang en kosten van werkzaamheden aan o.a. bomen en terreinmeubilair lager zijn uitgevallen dan verwacht.
Ten slotte is door gewijzigde regelgeving circa € 145.000 lasten alsnog geactiveerd (zie toelichting bij HP 210).

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op het beheer en onderhoud van het openbare groen. Tot 2017 resulteerden deze bezuinigingen niet in een lagere tevredenheid van de bewoners ten aanzien van het openbare groen. Deze trend is echter in 2017 in negatieve zin doorbroken. De burgertevredenheid laat een significante daling zien.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten