Jaarverslag 2017

DataSet Doorgeschoven projecten
(2016) Versnellingsagenda duurzaamheid
De Versnellingsagenda Duurzaamheid is een product wat samen met de stad gerealiseerd is. Het platform Alle lichten op groen verbindt de verschillende partijen in de stad met elkaar. Vanuit de gemeentelijke organisatie is het thema Duurzaamheid opgenomen in de Strategische Agenda, het Programma Duurzame en Gezonde Stad. De Uitvoering hiervan verloopt conform planning.
(2016) Beleidsregel Geur
Afgerond, resultaat behaald. In maart 2017 is het geurbeleid en de beleidsregel geurhinder voor industriële bedrijven door de raad vastgesteld. Het geurbeleid zal in 2018 worden geëvalueerd.
(2016) Milieu Uitvoerings Programma 2016-2019
Gestart. In de Milieuvisie Helmond 2025 is de basis gelegd voor het Milieu Uitvoerings Programma 2016 – 2019. De pijlers zijn hiervoor ‘gezondheid, veiligheid en leefbaarheid’. De aanpak van de gemeente Helmond is hierbij gericht op het voorkomen, saneren, verbeteren/stimuleren en profileren. Met betrekking tot het voorkomen en saneren is uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsprogramma’s Bodemsanering 2016 – 2019, Geluidssanering 2016 – 2020 en Uitvoeringsbeleid Externe Veiligheid. Nieuwbouwprojecten en infrastructurele projecten worden integraal benaderd waarbij nadrukkelijk de gezonde, veilige en leefbare stad als pijlers worden meegenomen.
(2016) Huishoudelijke afvalstoffen:
Gestart. Na invoering van de PMD-inzameling in mei 2016 heeft het college in juli 2016 de nieuwe uitvoeringskaders voor de inzameling van oud papier en karton (OPK) en textiel vastgesteld. De invoering van OPK-inzameling middels mini-containers is aansluitend in mei 2017 daadwerkelijk gestart. Voor de textielinzameling is aanvullende besluitvorming voorbereid, waarop het college in oktober 2017 definitief heeft besloten. Invoering hiervan is naar verwachting gereed in oktober 2018 (ipv 31 december 2017), mede gezien omvangrijk aanbestedingstraject dat nog doorlopen moet worden in het 2e en 3e kwartaal van 2018.
(2016) Uitvoeren van het OPR 2016 en 2017
Het reguliere dagelijks onderhoud is (meerjarig) aanbesteed en voor de jaarschijf 2016 en 2017 afgerond. De vervangingsprojecten voor 2016 en 2017 zijn in uitvoering of afgerond. Deze lopen qua planning deels mee met projecten vanuit wegonderhoud, verkeer en/of herstructurering. Voor de vervangingsprojecten wordt een aparte kredietenlijst bijgehouden met planning en financiële stand van zaken. Als een project gereed is, dan wordt het krediet afgesloten. Van 2016 zijn twee projecten nog in uitvoering: Pastoor Wichmanstraat en 'verbetering afstroming Nieuwstraat'. Van 2017 zijn eveneens twee projecten nog in uitvoering: ringleidingen Vissenbuurt en 'aanpak wateroverlast Theo Driessenhof'. De rest is afgerond.
(2012) Basisvoorzieningen kunststofinzameling
Gestart. De PMD-inzameling is in mei 2016 gestart. Daarbij is alle aandacht uitgegaan naar invoering bij laagbouwwoningen. Door prioritering en capaciteitsgebrek is vervolgens eerst de aanpassing van OPK-inzameling (in mei 2017 doorgevoerd) en textiel (in voorbereiding) in gang gezet. In Q3 van 2017 is weer aandacht gegeven aan het oplossen van knelpunten (met name bij hoogbouwvoorzieningen). In verband met complexiteit van oplossingen (ook in samenhang met aanpassingen in kader OPK-inzameling), prioritering en capaciteitsgebrek zal eventuele realisering van aanvullende verzamelvoorzieningen voor PMD pas in de loop van 2018 (i.p.v. 31-12-2017) een feit zijn.
(2015) Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Milieu
Gestart. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) wil de bij haar belegde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) op een effectieve, efficiënte en innovatieve wijze uitvoeren met als resultaat een schone en veilige leefomgeving nu en in de toekomst. Met vaststelling van het Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht 2018 (ROK milieutoezicht 2018) bieden de deelnemers van de ODZOB hiertoe de basis. Dit ROK beschrijft de strategieën die door de ODZOB worden gehanteerd bij de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving voor de gemeenten. Het is de bedoeling dat hier in een later stadium ook de uitvoering van de provinciale TH-milieutaken aan wordt toegevoegd. Ook voor de vergunningverlening wordt een apart traject gevolgd. Het ROK zal worden toegepast voor het opstellen van het regionale uitvoeringsprogramma van 2018. Medio 2018 zal het ROK MILIEUTOEZICHT 2019-2022 ter besluitvorming worden aangeboden met daarbij ook een systematiek voor de budgettering. Met het ROK wordt beoogd om voor de toezichts- en handhavingstaken milieu een gelijk speelveld te creëren binnen het werkgebied van ODZOB.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Zie hiervoor de behaalde resultaten, opgenomen onder:

(2015) Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Milieu.

.

Gemeenschappelijke regeling reiniging BLINK
De GR Blink is een uitvoerende organisatie die voor onze gemeente werkzaamheden op met name het gebied van afvalinzameling en stadsreiniging uitvoert. Voor deze uitvoering stellen wij jaarlijks budget beschikbaar. De GR Blink zelf heeft geen beleidsresultaten; de gemeenten hebben deze afzonderlijk bepaald en vastgelegd. Voor de gemeente Helmond dient BLINK bij te dragen aan onze doelstellingen met betrekking tot vermindering van kg afvalinzameling per inwoner en het verhogen van het afvalscheidingspercentage.