Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten20.93322.50021.60021.265-335
Lasten18.06318.91318.41018.758349
Saldo2.8703.5863.1902.506-684
Verrekening met reserves
Onttrekking495354634622-12
Storting8165645645640

Toelichting op programmaniveau

Afval (HP 730), € 27.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
Het resultaat op huishoudelijke afvalstoffen voor mutaties reserves ad € 204.000 wordt enerzijds beïnvloed door hogere verwerkingstarieven op de milieustraat dan geraamd. Anderzijds staan hier hogere dan geraamde vergoedingen tegenover vanuit o.a. Nedvang voor de gescheiden afvalinzameling. Per saldo is op dit hoofdproduct € 177.000 meer dan geraamd verrekend met de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. In de paragraaf 5.1 lokale heffingen wordt de kostendekkendheid verder toegelicht.

Riolering (HP 760), € 1.062.000 nadeel
Het nadelige resultaat t.o.v. de begroting wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere dan geraamde toevoeging aan de voorziening rioleringslasten. Het resultaat van de exploitatie rioleringen wordt verrekend met de voorziening rioleringen. In de methodiek van de resultaatsbepaling op de uitvoering van het rioleringsproduct heeft t.o.v. voorgaande jaren een verdere aanscherping plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een hogere dotatie aan de voorziening rioleringslasten dan geraamd. Behaalde "voordelen" op de exploitatie t.o.v. de gerealiseerde opbrengsten uit rioolheffingen moeten in de voorziening beschikbaar blijven voor inzet in toekomstige jaren op de activiteiten m.b.t. rioleringsaanleg, - beheer en -onderhoud. In de paragraaf 5.1 lokale heffingen wordt de kostendekkendheid verder toegelicht.

Milieubeheer (HP 780), € 298.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Er was een budget beschikbaar van € 300.000 voor duurzaamheidsmaatregelen. Hiervan is t.o.v. de begroting een bedrag van € 190.000 nog niet besteed. Dit heeft er toe geleid dat er een zelfde bedrag minder onttrokken hoefde te worden aan de bestemmingsreserve versnellingsagenda duurzaamheid. Per saldo dus geen resultaatseffect.

In 2017 is budget ad € 200.000 beschikbaar gesteld voor de sanering van de Kromme Haagdijk in de wijk Akkers. Deze werkzaamheden hebben in 2017 in totaal € 60.000 gekost. Het voordeel komt hiermee uit op € 140.000. Ingeschat wordt dat er in 2018 nogmaals een bedrag van € 60.000 nodig is om dit werk te voltooien. De resterende middelen ad € 80.000 zijn niet langer nodig.

Voor de reguliere inzet van de ODZOB binnen Helmond is structureel budget beschikbaar binnen het programma Milieu. Voor de opstartfase en de ontvlechting van de SRE Milieudienst heeft uw raad incidenteel aflopend budget beschikbaar gesteld tot 1 januari 2018. In 2016 zijn afspraken gemaakt met ODZOB over de verdeling van de financiële consequenties voortvloeiend uit de ontvlechting en opstart. De ODZOB heeft deze gevolgen deels verdisconteerd in de reguliere bijdrage, waardoor de specifieke middelen die hiervoor beschikbaar waren niet volledig aangewend zijn (voordeel circa € 120.000).

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten