Jaarverslag 2017

DataSet Beleidsvoorbereiding
Dereguleringsaanpak volgens planning in 2017 vervolgen waarbij in het bijzonder als resultaat wordt beoogd;
De projectmatige aanpak na 2017 verlaten en deregulering c.a. borgen binnen de bedrijfsvoering. De focus van het project ligt op diverse aandachtsgebieden, zogeheten aanhaakthema's. Voor een deel is er gedereguleerd en voor een deel (nog) niet. Een belangrijk aandachtsgebied wordt gevormd door de (nieuwe) Omgevingswet. De invoering van deze wet laat nog geruime tijd op zich wachten. Wanneer de bijzondere projectresultaten als voornoemd zijn gerealiseerd (herziening gemeentelijk subsidiestelsel en koppeling van deregulering met de toezicht- en handhavingspraktijk) kan het projectmatige karakter komen te vervallen en kan deregulering en administratieve lastenverlichting als regulier speerpunt worden ingebed binnen de bedrijfsvoering.
Visie Dienstverlening 2020
Gestart. Het doorschuiven van deze taken klopt. Het bestuurlijk vaststelling van de Helmondse Visie op VIP-Dienstverlening is voorzien 3e kwartaal 2018. Ditmaal door het nieuwe college. De hier genoemde onderdelen: nulmeting, monitoring en Dashboard Dienstverlening worden daarin hernieuwd geprogrammeerd.
Vaststelling Plan van aanpak Moderne BRP
Niet gestart. De doorontwikkeling naar een landelijke BRP is inderdaad door de minister gestopt. Focus binnen de gemeente op het operationaliseren van het verbeterplan BRP/PINK. Doelstelling is om de score binnen de jaarlijkse landelijk verplichte zelfevaluatie, substantieel te verbeteren. We scoren nu al een tweetal jaren een onvoldoende. Een daadkrachtig plan van aanpak is in voorbereiding en deels al in uitvoering. Onze scores binnen de landelijk kwaliteitsmonitor, toetsteen of we zouden mogen aansluiten bij de een eventuele landelijke voorziening, halen we wel ruimschoots.
DataSet Overige resultaten reguliere producten
De website van de gemeente Helmond
De Website van de gemeente is vernieuwd en op orde als Top-taken website! Goede koppelingen zijn gerealiseerd en er is ook een Engelstalige versie ontwikkeld en operationeel gemaakt.
De E-dienstverlening Stadswinkel
Gestart. Aanvullend op dit punt kunnen we melden dat de burgerview (digitaal loket binnen Burgerzaken) inmiddels operationeel is. De eerste zogenaamde "Groene Verhuizing" is inmiddels een feit. Burgers kunnen vanuit huis hun verhuizing digitaal binnen 5 minuten regelen zonder tussenkomst van een ambtenaar! Deze functionaliteiten worden momenteel projectmatig uitgebreid met steeds meer producten. Verder is er een nieuwe formulier voor Evenementenvergunningen ontwikkeld en in gebruik genomen. Ook de meldingen openbare ruimte (eMOR) krijgt momenteel een impuls!
Basisregistratie Personen (BRP)
Gestart. Focus binnen de gemeente ligt momenteel op het operationaliseren van het verbeterplan BRP/PNIK. Doelstelling is om de score binnen de jaarlijkse landelijk verplichte zelfevaluatie, substantieel te verbeteren. We scoren nu al een tweetal jaren een onvoldoende. Een daadkrachtig plan van aanpak is in voorbereiding en deels al in uitvoering. Extra capaciteit (BRP-specialisten) is /wordt ingevuld. Laatst BCM-controle levert wel weer veel extra fouten op. Dit komt doordat er weer nieuwe controle-elementen zijn toegevoegd. Dat is echter een landelijk beeld. Het oplossen hiervan wordt in de aanpak meegenomen.
Uitvoeren klanttevredenheidonderzoek/ analyses
In 2016 had de Stadswinkel een klanttevredenheidsonderzoek opgenomen in het jaarplan. Door de organisatieveranderingen dient de opdracht op aard, inhoud, omvang en planning opnieuw te worden bezien en vastgesteld door het Kernteam. Een realistische planning op dit moment lijkt medio 2018 te zijn. In 2017 vindt er nog een herijking plaats van de wijze waarop we dit instrument willen en kunnen inzetten met vermoedelijke uitvoering in 2018.
Behandelen klanten binnen Stadswinkel
De piekbelasting in deze zomer was erg hoog. Met flexibele inzet hebben we de schade kunnen beperken en zijn we, op enkele incidenten na, binnen de servicenormen gebleven.
Opnemen van inkomende oproepen KCC
Niet in 100% van de gevallen kunnen we momenteel de wachttijden onder de 30 seconden houden. Afhankelijk van pieken in de vraag, soms bij calamiteiten, kunnen we de enorme vraag naar telefonisch contact niet binnen deze norm aan. De sturing wordt verbeterd en ook de ontwikkeling van de medewerkers, basis houding en gedrag is onderdeel van de ontwikkeling. Verder zijn we de werkpakketten aan het verbreden zodat piekbelasting binnen het KCC beter kan worden opgevangen.
Beantwoorden van inkomende oproepen KCC
Het dashboard dienstverlening is nog niet (geheel) gereed. Betrouwbare metingen zijn derhalve nog niet beschikbaar. In 2018 gaan we, binnen de nog vast te stellen nieuwe servicenormen/KPI's structureel monitoren en rapporteren.
Beantwoorden van twitterberichten KCC
Dit is een doorlopend proces. Er is geen einddatum o.i.d. Net als het KCC de telefoon aanneemt, reageren wij via ook op Twitter en andere social Media kanalen. Responstijd zoals genoemd wordt gerealiseerd.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Enexis Holding NV
Enexis Holding NVIn de Elektriciteits- en Gaswet is vastgelegd dat Enexis de netbeheerder is. Onze burgers kunnen niet kiezen. Enexis zorgt voor het veilig, betrouwbaar, betaalbaar en klantgericht transporteren van energie. Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Hiervoor is efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame bronnen noodzakelijk. Enexis werkt samen met andere organisaties aan duurzame en verantwoorde energie voor vandaag en morgen.

BNG
De BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen met specifieke expertise in de publieke sector. Door de lage financieringstarieven draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. Duurzaamheid is een belangrijk element in de missie van de BNG Bank, waarbij de bank klanten en investeerders ondersteunt in het realiseren van hun doelstellingen voor een toekomstbestendige samenleving. 'Duurzaam' definieert de bank als maatschappelijk verantwoord, waarmee ze wil zeggen een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook naar toekomstige generaties toe.

Metropoolregio Eindhoven (Regionaal Historisch Centrum RHCe)
Metropoolregio Eindhoven (Regionaal Historisch Centrum RHCe). De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCe fungeert als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de gemeente Helmond. Archieven worden gevormd als onderdeel van het handelen van overheden, instellingen en personen. De overheidsarchieven zijn het geheugen van de overheid. De archiefstukken dienen als instrumenten van het bestuur. Zonder goed geordende en toegankelijke archieven zijn bestuurlijke zorgvuldigheid en continuïteit loze begrippen en is een goede democratische controle op het bestuur vrijwel onmogelijk. In ons staatsbestel rust dan ook op de overheid de plicht haar archieven in beginsel open te stellen voor de burger. Openbare archieven zijn onmisbaar voor de rechtsstaat. Voor de gemeente Helmond berust de toezichthoudende taak in dat kader bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.