Jaarverslag 2017

Totaaloverzicht op programmaniveau

In onderstaande tabel is de afwijking op programmaniveau ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2017 en de rekening 2016 weergegeven.

(bedragen × € 1.000)

RekeningPrimitieve begrotingBegroting incl.alle wijzigingenRekeningVerschil t.o.v begroting saldo
20162017201720172017
Baten-9.7321.6051.6053.2831.678
Lasten27.70013.71112.33314.3632.030
Saldo-37.432-12.106-10.728-11.080-352
Verrekening met reserves
Onttrekking2.5133.3004.7363.107-1.630
Storting4.6831081.4931.604110

Toelichting op programmaniveau

Het resultaat op dit programma is na verrekening met reserves € 2,1 miljoen nadelig. Dit resultaat is bestaat diverse voor- en nadelen op de verschillende hoofdproducten. Waar van belang wordt het resultaat per hoofdproduct hieronder toegelicht.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

College van B&W (HP 003), € 689.000 voordeel
Het voordelig resultaat t.o.v. de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van circa € 270.000 dat is ontstaan als gevolg van een vrijval uit de voorziening wethouderspensioenen i.v.m. het overlijden van een voormalig wethouder. Tevens kon de voorziening wethouderspensioenen afnemen t.o.v. voorgaand jaar a.g.v. een hoger gehanteerde rekenrente voor de berekening van de toekomstige pensioenaanspraken (voordeel circa € 320.000).
Daarnaast is sprake van een niet geraamde ontvangen waardeoverdracht wethouderspensioen (€ 145.000), welke direct is toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen (tevens niet geraamd).

Raad en raadscommissies (HP 010), € 66.000 voordeel
Het voordelig resultaat van € 66.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten. Daarnaast is, in tegenstelling tot de begroting, het werkelijke gebruik van parkeervoorzieningen door zowel bestuur (raad en college) als ambtelijke organisatie niet intern in rekening gebracht. Dit betekent dat enerzijds deze parkeeropbrengsten niet zijn verantwoord en anderzijds de kosten voor het gebruik van de parkeervoorzieningen niet als kosten zijn verantwoord.

Regionale aangelegenheden (HP 020), € 212.000 voordeel
Het voordelig resultaat wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten samenhangend met bestuurlijke samenwerkingen dan geraamd. Dit betreft m.n. een lagere dan geraamde bijdrage aan de Metropoolregio Eindhoven, mede als gevolg van een voordelige afrekening over de bijdrage 2016.

Organisatie algemeen en nieuwe investeringen (HP 910 + 930), € 2.667.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
De overschrijding in de lasten wordt enerzijds veroorzaakt door een deels nog niet ingevulde bezuinigingstaakstelling m.b.t. organisatie van circa € 1.385.000. De oorspronkelijke taakstelling bedroeg circa € 5,8 miljoen. Over de stand van zaken / voortgang van de organisatieontwikkeling en de daarmee samenhangende bezuinigingstaakstelling is de gemeenteraad in het najaar van 2017 geïnformeerd.

De overschrijding in de lasten wordt anderzijds veroorzaakt door een aantal afwikkelingsverschillen waarvan de oorsprong ligt / is terug te voeren naar voorgaande jaren (circa € 1,1 miljoen). Ten tijde van de jaarafsluiting 2017 (derhalve na afloop van het verantwoordingsjaar) heeft een integrale screening van de subadministraties / tussenrekeningen plaatsgevonden en is dit pas naar voren gekomen. Hierdoor kon deze aanpassing niet meer tijdig aan de gemeenteraad worden gemeld. Wel is de gemeenteraad via de rekenkamercommissie bij brief van 18 januari 2018 door het college geïnformeerd over de accountantsbevindingen uit de interimcontrole 2017, zoals gerapporteerd in de managementletter 2017.
Hierin is ook nadrukkelijk stil gestaan bij en aandacht gevraagd voor de aansluitproblematiek m.b.t. de diverse tussenrekeningen / subadministraties. Dit heeft geresulteerd in de voorgenoemde integrale screening en correctie bij het jaarafsluitingsproces.
Deze overschrijding heeft niets te maken met het niet of anders uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid binnen dit programma.

Financiering en treasury (HP 920), € 323.000 nadeel
In 2017 is de gemeente aangesproken op een verstrekte borgstelling, waardoor op dit product t.o.v. de begroting een nadeel is ontstaan van € 130.000. De betreffende borgstellingsovereenkomst loopt
nog door tot en met 2021. Als gevolg hiervan is ten laste van 2017 de voorziening borgstellingen verhoogd met per saldo € 220.000. Momenteel worden acties ondernomen om het beroep op de borgstelling te minimaliseren.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten