Jaarverslag 2017

Toelichting op programmaniveau

Het resultaat op dit programma is € 156.000 voordelig. Kortheidshalve verwijzen wij naar het overzicht per hoofdproduct, waarin een nadere analyse is opgenomen.

Post onvoorzien

In 2017 is één keer een beroep gedaan op de voorzien incidenteel en wel voor ophoging van de post integriteit in verband met extra onderzoekskosten. Hiervoor is bij de tweede berap 2017 (bij raadsbesluit 2017-89 van 31 oktober 2017) een bedrag van € 151.000 ingezet van de post onvoorzien.
Hierdoor resteert er per 31 december 2017 een bedrag van € 349.000 op deze post, dat niet is ingezet (voordelig saldo).

Datum raadsbesluit

Nummer raads-bijlage

Onvoorzien

Incidenteel

Beschikbaar 2017

500

31-10-2017

89

Integriteit

-151

Totaal tussentijdse wijzigingen:

-151

Eindstand

349

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

De gemeentefondsuitkering is opgebouwd uit een deel algemene uitkering (AU) en een deel decentralisatie- en integratie-uitkeringen, waaronder de integratie-uitkering Sociaal Domein. Deze uitkering bevat middelen voor WMO, jeugd en participatie. Aan de inzet van deze middelen is geen bestedingsvoorwaarde verbonden, waardoor gemeenten vrij zijn om een eigen afweging te maken over de inzet. Binnen onze gemeente wordt het standpunt gehanteerd dat deze middelen ook ingezet worden voor de taken die voortkomen uit de decentralisaties.

Het resultaat van het totaal van het gemeentefonds dat beschikbaar was voor 2017 (dus excl. de resultaatbestemming uit de jaarrekening van 2016) bedraagt € 1.237.000.

Het daadwerkelijke saldo op het gemeentefonds bedraagt € 246.000 en komt als volgt tot stand:


Ontvangsten algemene uitkering
De totale gemeentefondsuitkering (= algemene uitkering en decentralisatie/integratie-uitkeringen) van € 174.000.000 die is opgenomen in de begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Ten opzichte van die circulaire zijn er bij de septembercirculaire 2017 en decembercirculaire 2017 ook nog bijstellingen geweest. De grootste verklaring voor de hogere ontvangsten, zijn de nabetalingen door het Rijk in 2017 over de jaren 2015 en 2016. Definitieve vaststelling van een jaarschijf uit het gemeentefonds geschiedt namelijk pas na twee jaar, waardoor eind 2017 de uitkering van 2015 definitief is vastgesteld.

Verplichtingen (taakmutaties)
Van het budget voor verplichtingen voortkomend uit het gemeentefonds is € 306.000 nog niet ingezet. Ook deze stand is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Via een afzonderlijke raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2017. Daarnaast leidt ook de decembercirculaire tot extra verplichtingen. De extra verplichtingen die volgen uit deze circulaires bedragen in totaal € 310.000 voor het onderdeel algemene uitkering en € 185.000 voor de integratieuitkering Sociaal Domein. Daarnaast is in 2017 € 190.000 ontvangen voor bed, bad en brood die betrekking had op 2016.

Overzicht per hoofdproduct

In onderstaande tabel is de afwijking op hoofdproduct tussen de realisatie 2017 en de gewijzigde begroting weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproduct

Begroting 2017
Baten

Begroting 2017
Lasten

Rekening 2017
Baten

Rekening  2017
Lasten

Verschil t.o.v. Begroting Baten

Verschil t.o.v. Begroting
Lasten

Verschil t.o.v.
Saldo

940

Post Onvoorzien

349

-349

349

944

Overige financiële middelen

7.739

1.868

8.413

2.668

675

799

-125

950

Onroerend zaak belasting

20.452

498

20.575

499

123

1

122

960

Overige belastingen

930

895

1.117

928

187

34

153

970

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

173.569

3.653

174.461

892

-3.653

4.545

991

Overhead

1.020

32.777

779

33.810

-241

1.033

-1.273

992

Doorbelasting overhead

-2.731

-2.718

13

-13

Totaal saldo baten en lasten

203.710

37.308

205.346

35.186

1.636

-2.122

3.758

944

Overige financiële middelen

6.515

5.547

15.520

14.852

9.005

9.305

-300

970

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

3.394

86

-3.308

-3.308

991

Overhead

860

867

7

7

Per saldo mutatie reserves

10.769

5.547

16.473

14.852

5.703

9.305

-3.601

Saldo programma

214.479

42.855

221.818

50.038

7.339

7.183

156

Post onvoorzien (HP 940), € 349.000 voordeel
Deze post is afzonderlijk toegelicht aan het begin van dit programma.

Overige financiële middelen (HP 944), € 425.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
Ten opzichte van de begroting bedraagt het nadeel op de rentekosten € 419.000. Dit komt per saldo doordat er intern minder rente is toegerekend aan de diverse producten die onderdeel uit maken van de diverse inhoudelijke raadsprogramma´s. Dit wordt veroorzaakt doordat het begrote renteomslag-percentage van 3,25% ook voor de doorberekening is gehanteerd i.p.v. het afwijkende werkelijke renteomslag-percentage. Zie verder paragraaf 5.7 Financiering.

Algemene uitkeringen gemeentefonds (HP 970), € 1.237.000 voordeel (incl. mutaties reserve)
Het voordeel op de gemeentefondsuitkering 2017 bedraagt € 1,2 miljoen. Dit voordeel is in deze paragraaf afzonderlijk toegelicht. Voor de middelen die nog in 2018 moeten worden besteed, is een voorstel tot resultaatbestemming ingediend.

Overhead (HP 991 + 992), € 1.280.000 nadeel (incl. mutaties reserve)
Dit nadeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat, op grond van het BBV, de reeds in voorgaande jaren gemaakte en destijds geactiveerde automatiseringskosten (licenties, implementatiekosten, nieuwe applicaties, et cetera) ten laste van de exploitatie verantwoord dienen te worden. Normaliter zouden deze kosten onderdeel uitmaken van de doorbelasting overhead naar de inhoudelijke raadsprogramma's. Gegeven het incidentele karakter van deze mutatie is dit verder achterwege gebleven.

Voorstel tot resultaatbestemming

Via het gemeentefonds zijn middelen ontvangen die op diverse onderdelen nog niet zijn ingezet. Dit betreft onder andere nieuwe verplichtingen die volgen uit één van de circulaires van dit jaar. Voor de middelen bed, bad en brood geldt dat deze in 2017 met terugwerkende kracht in 2016 beschikbaar zijn gesteld. Omdat deze middelen betrekking hebben op 2016 zijn ze niet in de raming opgenomen, maar in de verrekening 2016 (zie toelichting algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds).

Voorgesteld wordt de volgende budgetten te reserveren voor volgend jaar:
- arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische beperking € 65.000
- regeling bed, bad en brood € 156.896.

Overzicht per hoofdproduct

Lasten

Baten