Jaarverslag 2017

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf “lokale heffingen” (hoofdstuk 5.1) wordt naast een overzicht van de gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

(bedragen x € 1.000)

Soort heffing

Realisatie

2017

Onroerende zaakbelasting

20.575

Hondenbelasting

554

Precariobelasting

247

Totaal lokale heffingen

21.376