Jaarverslag 2017

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Algemene informatie
Gevestigd: Raiffeisenstraat 18; 5611 CH Eindhoven Portefeuilles : Burgemeester Blanksma (Dagelijks Bestuur); wethouder Stienen (Algemeen Bestuur) Afdeling: Strategie en Programma's Opgericht: 25 februari 2015 Deelnemers: Gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre
Ontwikkelingen
Metropoolregio Eindhoven Het jaar 2017 stond in het teken van de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven. Het organisatiebureau Beerenschot heeft hier naar een onderzoek uitgevoerd welke in juni 2017 aan het bestuur is gepresenteerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt momenteel gewerkt aan een “update” van de regionale samenwerking welke zijn beslag moet krijgen in een nieuwe Regionale Agenda. Gekoerst wordt op bestuurlijke besluitvorming in juli 2018. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) Met behulp van een extern bureau en interim manager wordt op dit moment, in samenspraak met de gemeenten, bezien hoe de organisatie uitgerust kan worden voor taken zoals deze nu en in de toekomst op het RHCe afkomen. De uitkomsten van dit proces worden vertaald in een nieuw op te stellen bedrijfsplan.
Realisatie beleidsvoornemens
De werkplaats Economische Strategie heeft als opdracht om de afstemming over de vernieuwde Brainport Next Generation Agenda te verbeteren. Met de subregio’s is in 2016 gekeken naar de doorwerking van hun prioriteiten in het Meerjarenplan Brainport Development 2016-2020. Samen met Brainport Development zijn in de (sub)regio’s bijeenkomsten Brainport in Beeld georganiseerd. Voor het Stimuleringsfonds zijn 2 tenders opgesteld waarin diverse aanvragen zijn ingediend. Vanuit de werkplaats Werklocaties is in mei een Retail-deal getekend met minister Kamp. Er is overleg gevoerd met de provincie over bovenregionale afstemming inzake grootschalige logistiek. De werkplaats Arbeidsmarkt werkt aan het ontwikkelen van een gedeelde visie op een arbeidsmarkt die optimaal aansluit bij de economische Brainport strategie. In 2016 is de rol van de werkplaats aangepast en is een dag van de logistiek georganiseerd. Vanuit de werkplaats Strategie en Ruimte is gewerkt aan het herijken van de Ruimtelijke Strategie Brainport. Hiervoor zijn door de overige werkplaatsen en de subregio’s bijdragen aangeleverd. In de werkplaats Mobiliteit en Innovatie is ingezet op het opstellen van de Bereikbaarheidsagenda, voor de regio ingebracht in het traject Bereikbaarheid Zuid-Nederland. In de werkplaats Wonen is gewerkt aan het vervolgproces op het eind 2015 uitgebrachte advies. Er is een voorstel aan de Minister uitgebracht om de MRE aan te wijzen als een woningmarktregio. De MRE is door de Minister aangewezen als één woningmarktregio.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
Het Regionaal Platform is (formeel) de samenkomst van de colleges van de 21 gemeenten en opdrachtgever voor de uitwerking van de Regionale Agenda door de werkplaatsen. Het Algemeen Bestuur, waarin alle 21 gemeenten door lid vertegenwoordigd zijn, stelt de algemene kaders vast. Het Dagelijks Bestuur faciliteert de samenwerking in procedurele zin (voorbereiding en uitvoering van besluiten door het Algemeen Bestuur, vertegenwoordiging van de regionale belangen). Burgemeester E. Blanksma is lid van Dagelijks Bestuur. Wethouder Stienen is lid van het Algemeen Bestuur namens Helmond. Leden van het college die betrokken zijn bij de thematische werkplaatsen doen dat vanuit het belang van de (sub)regio, niet vanuit het specifieke belang van Helmond.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
Samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt aan een regionale strategie op de domeinen economie, ruimte en mobiliteit. a. een gezamenlijke strategie en agenda opstellen, met doelen voor de regionale inzet; b. samenhang en afstemming organiseren tussen alle betrokken regionale partijen;
Risico's
1. Risico door afbouw van het voormalig SRE personeel en daaruit vloeiende WW-verplichtingen; 2. Realisering transformatie binnen budgettaire kaders, daarvoor heeft het MRE een transformatie-reserve gevormd. Deze is gevormd tbv: - wegvallende plus-status; - transformatie SRE naar Metropoolregio (afgestoten taken); 3. Het niet voor handen hebben van middelen voor investeringen of exploitatielasten voortvloeiend uit Regionale Agenda 2015-2018, noch voor interne bedrijfsvoering om plannen tot ontwikkeling te brengen.
Belang begin van het jaar
Het aandeel van de gemeente Helmond bedraagt 12%, gebaseerd op het aantal inwoners.
Belang eind van het jaar
Het aandeel van de gemeente Helmond bedraagt 12%, gebaseerd op het aantal inwoners.
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) ( € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen5.1063.4214.088
Vreemd vermogen22.40122.05918.253
Resultaat711438
Inwonerbijdrage7111.1941.211