Jaarverslag 2017

Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink
Algemene informatie
Gevestigd: Weg op den Heuvel 35; 5701 NV Helmond Portefeuilles : Wethouder Smeulders en wethouder De Vries Afdeling: Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) Opgericht: 1 juli 2001; herzien 1 augustus 2017 (als gevolg van toetreding Heeze-Leende) Deelnemers: Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Someren alsook de private partij Suez Gemeentelijke Dienstverlening.
Ontwikkelingen
De colleges hebben op basis van het bepaalde in de Afvalstoffenverordening, ieder voor zich, besloten Blink aan te wijzen als inzameldienst voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en KWD-bedrijfsafvalstoffen, zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening. Blink is dientengevolge bevoegd tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.21 eerste lid en artikel 10:22 eerste lid Wet milieubeheer.
Realisatie beleidsvoornemens
Inspanningen binnen de gemeente op het gebied van afvalinzameling zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het landelijk Afval Plan II en de ambities uit de zgn. Mansveld-brief van januari 2014. In Helmond is dat vertaald in de Kadernotitie Afvalbeleid die op 11 maart 2014 is vastgesteld.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
Een lid aangewezen door raad uit leden college (wethouder Smeulders; als voorzitter AB en DB) en een plaatsvervangend lid (wethouder De Vries).
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie heeft mede tot het doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van de inzameling, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van (grondstoffen in) grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, de gladheidsbestrijding en de reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten
Risico's
1. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Blink opereert in een dynamische beleidsmatige context, die rekening moet houden met de ontwikkelingen in de markt. 2. Verder teruglopen aanbod aan afvalstoffen/ noodzaak tijdig afbouw van lopende verwerkingscontracten; parallel hieraan de uitdaging om verwerking en hergebruik van gescheiden ingezamelde grondstoffen optimaal te realiseren (inzamelsystematiek, contracten etc.). 3. De groei van de opgave voor Blink door de recente toetredingen, de uitbreiding van de aan Blink opgedragen taken etc. vraagt een robuuste organisatie die kwalitatief en kwantitatief adequaat is ingericht. Het is ook in gemeentelijk belang om de risico’s hierbij te beperken. Hiervoor zijn in 2017 stappen gezet.
Belang begin van het jaar
Deelnemende gemeenten betalen ieder voor zich een bijdrage, gebaseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering. GR Blink kent een kostendekkende begroting gerelateerd aan de hoogte van de Afvalstoffenheffing resp. de budgetten beheer openbare ruimte
Belang eind van het jaar
Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering. GR Blink kent een kostendekkende begroting gerelateerd aan de hoogte van de Afvalstoffenheffing respectievelijke de budgetten beheer openbare ruimte.
Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink ( x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Bijdrage in exploitatie3.1444.1764.755