Jaarverslag 2017

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Algemene informatie
Gevestigd te : Deken van Somerenstraat 2, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Portefeuilles : Burgemeester Blanksma – Van den Heuvel Afdeling : Veiligheid & Naleving Opgericht : 27 januari 2011 Deelnemers : Gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.
Ontwikkelingen
- In 2017 zijn de loonkosten (als gevolg van cao verhoging, pensioenpremie stijging en IKB) hoger dan primair begroot en ook hoger dan gecompenseerd via de gemeentelijke bijdragen. Deze ontwikkeling zet zich voort in 2018 en 2019 waardoor een structureel financieel dekkingstekort ontstaat. Als onderdeel van de Kadernota 2019 wordt hiervoor een oplossing gezocht door het bestuur. In 2017 en 2018 wordt het structurele tekort met incidentele middelen gedekt. - In 2017 is het uit de Toekomstvisie Brandweerzorg voortvloeiende personeels- en materieelspreidingsplan en de financiële vertaling er van gerealiseerd. - Ter uitvoering van het investeringsprogramma zijn in 2017 nieuwe langlopende leningen afgesloten. Als onderdeel van het investeringsprogramma zijn in 2017 onder andere 18 van de 26 nieuwe tankautospuiten geleverd, nieuwe P2000/C2000 communicatiemiddelen geleverd en zijn de aanbestedingen voor arbeidshygiëne afgerond (en deels geleverd). - In 2017 is de samenwerking met de 4GR uit de regio Brabant-Zuidoost uitgebreid. Zo zijn diverse verordeningen en processen binnen de P&C-cyclus met ingang van boekjaar 2018 gelijkgetrokken. - In 2017 heeft een collegiale commissie van andere veiligheidsregio's bij VRBZO een visitatie uitgevoerd. De visitatie is een wettelijk kwaliteitsonderzoek; de commissie bekeek hoe RBZO functioneert op strategisch niveau. Uit de gesprekken bleek vooral de passie en betrokkenheid van iedereen bij het werk van VRBZO. De volgende stap is nu om met het bestuur en ketenpartners een duidelijke koers te bepalen voor de toekomst. Daarbij is het belangrijk om in verbinding te blijven met onze medewerkers, vrijwilligers en burgers. Dat zijn dan ook belangrijke speerpunten voor 2018 en verder. - In 2017 is een bestuurlijke werkgroep gestart om een visie 2025 voor VRBZO op te stellen om als organisatie te kunnen blijven inspelen op de veranderende (sociaalmaatschappelijke) omgeving. - In 2018 wordt een nieuwe visie op Crisisbeheersing en Rampenbestrijding opgesteld. - In 2020 moeten VRBZO en VR Brabant-Noord één meldkamer voor Oost-Brabant gerealiseerd hebben. De bestuurlijke begeleidingsgroep bestaande uit een bestuurlijk en ambtelijke vertegenwoordiging van de betrokken organisaties heeft in 2015 besloten al in 2018 een samengevoegde meldkamer Oost-Brabant op te leveren. Een besluit wat door de besturen van de diverse organisaties is bekrachtigd. In 2017 zijn hiervoor de voorbereidingen afgerond en is bestuurlijk het samenvoegingsplan ter besluitvorming voorgelegd. Vervolgens is in 2018 de samenwerkingsovereenkomst ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.
Realisatie beleidsvoornemens
Het bevorderen van een veiligere leefomgeving voor mensen die in Zuidoost-Brabant wonen of verblijven. Als het noodzakelijk is, wordt professionele hulp geboden. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt burgemeester Blanksma - Van den Heuvel vervangen door locoburgemeester De Vries.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
- Adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven. - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van de Veiligheidsregio.
Risico's
1. Gemeente is aansprakelijk voor tekorten naar rato van de bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds. 2. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek. 3. Rechtspositionele vraagstukken als gevolg van afslanking organisatie en arbeidsonrust.
Belang begin van het jaar
Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars en de deelnemende gemeenten.
Belang eind van het jaar
Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars en de deelnemende gemeenten.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ( x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen9.1726.5827.561
Vreemd vermogen21.99838.09244.806
Resultaat2.412952
Gemeentelijke bijdrage4.5534.3924.392