Jaarverslag 2017

Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer)
Algemene informatie
Gevestigd te : Montgomeryplein 6, 5705 AX Helmond Portefeuilles : Wethouder Van Bree Afdeling : Programma Sociaal Domein Opgericht : 1 januari 2016, Werkbedrijf Atlant de Peel raadsbesluit d.d. 1 december 2015, raadsvoorstel 96. Per 1 oktober 2016 wordt geopereerd onder de naam Senzer en voert de "W&I"taken zelfstandig uit (overgang alle personeel W&I). Deelnemers : Gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, en Someren
Ontwikkelingen
De gemeente heeft een bredere maatschappelijke doelstelling dan die van het WADP. De drie decentralisaties omvatten immers ook Zorg en Jeugd en in het verlengde daarvan Passend Onderwijs. Tussen de decentralisaties bestaan diverse raakvlakken waarbij het uit effectiviteit en efficiency van belang is, dat er een goede integrale aanpak en afstemming plaats vindt. Voorkomen moet worden dat binnen de decentralisaties de partners teveel eigen richting ontwikkelen en het belang van de eigen organisatie benadrukken. De kracht moet juist in het gezamenlijke tot uitdrukking komen. Het is van belang dat de Raad die integrale aanpak en afstemming bewaakt in de bredere maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Realisatie beleidsvoornemens
Uitvoeren van de taakstelling die door de 7 deelnemende gemeenten is vastgesteld en is afgesproken met het werkbedrijf, zoals opgenomen in het ondernemingsplan 2017. Doelstelling: We zijn de verbinder tussen werkgever en werkzoekende, redenerend vanuit de P&O-vraag van de werkgever die we verbinden aan de (arbeids)kracht en het talent van de werkzoekende.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
Het college van de gemeente Helmond heeft het recht om uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 2 leden aan te wijzen. Een van hen wordt lid van het dagelijks bestuur en vervult tevens de functie van voorzitter. De raad maakt op grond van de Wgr haar zienswijze op de begroting van het WADP kenbaar aan het Algemeen Bestuur van het WADP.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
WADP is een GR voortgekomen uit samenvoeging van GR Atlant Groep en de afdeling Werk en Inkomen (Werkplein). Het WADP voert namens de gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder Helmond, de Wsw en de Participatiewet uit. De ‘hoe-vraag’ wordt daarbij ingevuld door het WADP en de uitvoering is gemandateerd aan de Algemeen Directeur met bevoegdheid door te mandateren aan eigen medewerkers in het WADP belang van de uitvoering. WADP is de verbinder tussen werkgever en werkzoekende, redenerend vanuit de P&O-vraag van de werkgever die WADP verbindt aan de (arbeids)kracht en het talent van de werkzoekende.
Risico's
11. Per 1 oktober 2016 voert Senzer de W&I-taken in eigen beheer uit. Daarbij was zij afhankelijk van de gemeentelijke informatievoorziening. Per 19 december 2017 heeft Senzer als ‘samenwerkingsverband Senzer’ een eigen account voor SuWi-Net. Hierbij is Helmond de uitvoerende gemeente. Met Senzer worden werkafspraken gemaakt inzake het beheer en monitoring van het rechtmatige gebruik en jaarlijkse verslaglegging en auditing. Openstaand is nog de vraag hoe Senzer formeel correct gebruik gemaakt gaat maken van GBA-V? Nu Senzer geen eigen aansluiting heeft op de landelijke informatie, loopt Helmond in deze constructie een risico op datalekken. 2. Als gevolg van de modernisering van de Wsw moet marktgericht geopereerd worden, waarbij risico’s niet volledig afgedekt worden uit subsidies van gemeenten. 3. De gemeente, uitvoerder Senzer, heeft een rijkstaakstelling ten aanzien van aantal te realiseren plaatsen Beschut Werken. Deze rijkstaakstelling is in 2017 niet gerealiseerd. Realisatie rijkstaakstelling Beschut Werken kan naar verwachting niet kostendekkend gerealiseerd worden. 4. Omzet is afhankelijk van economische conjunctuur. 5. De door de Atlant Groep opgerichte BV’s dienen te functioneren onder bestuurlijke verantwoording en financieel toezicht van het bestuur van de Atlant Groep. 6. In 2015 is ingespeeld op bestuurlijke veranderingen en noodzakelijke aanpassing van bedrijfsprocessen die voortvloeien uit de Participatiewet. 7. Exploitatierisico’s als het rijksbudget tekort schiet. 9. Solidariteitsbeginsel vormt een extra risico als de reserves van Senzer uitgeput zijn en door één of meerdere gemeenten tekorten worden gerealiseerd op de BUIG middelen.
Belang begin van het jaar
Het aandeel van de gemeente Helmond is gebaseerd op de van het Rijk ontvangen middelen BUIG en Participatiewet en een algemene gemeentelijke bijdrage, zoals opgenomen in de begroting WADP 2017 en af te geven beschikkingen.
Belang eind van het jaar
Het aandeel van de gemeente Helmond is gebaseerd op de van het Rijk ontvangen middelen BUIG en Participatiewet en een algemene gemeentelijke bijdrage, waarbij verwacht wordt dat het Werkbedrijf minimaal kostendekkend opereert.
Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep ( x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen15.91014.19019.809
Vreemd vermogen13.46223.665
Resultaat3002.023
Bijdrage in exploitatie71.72368.83768.837