Jaarverslag 2017

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost
Algemene informatie
Gevestigd te Eindhoven (Clausplein 10, 5611 XP Eindhoven) Deelnemende gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre
Ontwikkelingen
De ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft zijn beschreven in de kadernota. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: - Implementatie van een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg - Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van gemeenten - Programmatische aanpak drugsgebruik onder jongeren - Programmatische aanpak voor preventie van suïcide- en depressie. - Extra inzet en aandacht voor de gezondheid van vluchtelingen en arbeidsmigranten. - Optimaal inzetten van Jeugdgezondheidszorg als collectieve basisvoorziening in de jeugdzorgketen en in het sociale domein. - Ondersteunen van meten en weten i.h.k.v. de WMO (via toezicht en maatwerkonderzoek). Komen tot een Brabants Onderzoekscentrum Publieke gezondheid; vaststellen en uitvoeren van een meerjaren agenda voor onderzoek en innovatie. Met name op het terrein van de niet goed verlopen aanbesteding digitaal dossier JGZ en een toename in het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen wordt een toename van de kosten verwacht.
Realisatie beleidsvoornemens
De GGD adviseert over gezondheid en helpt zo gezondheidsproblemen te voorkomen. De GGD verzorgt inentingen, geeft voorlichting op bijvoorbeeld scholen of aan verenigingen en adviseert gemeenten over hun gezondheidsbeleid. Met aparte campagnes besteedt de GGD aandacht aan speciale aspecten van gezondheid, zoals overgewicht, het gevaar van alcohol voor pubers en suïcidepreventie. Soms behandelt de GGD ook gezondheidsproblemen, zoals bij tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa's).
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
De gemeenteraad wijst een lid (wethouder De Leeuw-Jongejans) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van der Zanden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en de zelfredzaamheid te vergroten. De dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met de opdrachtgevers en samenwerkingspartners.
Risico's
De gemeente is aansprakelijk voor tekorten naar rato van de bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds. Hierbij zijn er 2 dossiers te benoemen die financiële consequenties kunnen hebben: De ambulancezorg moet in de komende jaren opnieuw aanbesteed worden, dit betekent dat deze mogelijk aan een andere partij gegund kan worden. Dit zou financiële gevolgen kunnen hebben. Ook de mislukte aanbesteding van het digitaal dossier JGZ heeft gevolgen. Het Rijksvaccinatieprogramma wordt gedecentraliseerd in 2019. Hierover moeten goede afspraken gemaakt worden met ZuidZorg, Zorgboog, GGD BZO en 21 gemeenten. Door het niet goed verlopen van de aanbesteding van het digitaal dossier JGZ moeten dossiers handmatig overgezet worden en de stijging van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen leiden tot een verhoging van de bijdrage aan de GGD. De GGD heeft een verdeling gemaakt van de niet gedekte risico’s over de gemeenten. Voor de gemeente Helmond betekent dit een risico van 179.000 voor de publieke gezondheidszorg en 56.000 voor ambulancezorg, wat neerkomt op een risico voor Helmond van 235.000.
Belang begin van het jaar
De financiering geschiedt door bijdragen van gemeenten aan het gezamenlijke takenpakket en mogelijke contracttaken en bijdragen van derden.
Belang eind van het jaar
De financiering geschiedt door bijdragen van gemeenten aan het gezamenlijke takenpakket en mogelijke contracttaken en bijdragen van derden.
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost ( x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen3.0373.0122.754
Vreemd vermogen13.90313.75911.985
Resultaat293070
Inwonerbijdrage1.3531.4671.466