Jaarverslag 2017

Enexis Holding NV
Algemene informatie
Gevestigd: Brabantlaan 1, 5216 TV's-Hertogenbosch Als gevolg van de verkoop van de aandelen van de gemeente Helmond in Essent NV in 2009 is er een aantal andere deelnemingen bijgekomen waarvan a. Enexis Holding N.V. de belangrijkste is. In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 is besloten de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit de verkoop aan RWE en Waterland vloeien de deelnemingen zoals genoemd onder b t/m h voort. Gemeente Helmond is aandeelhouder in deze deelnemingen. b. CBL Vennootschap B.V.; c. Vordering op Enexis B.V.; d. Verkoop Vennootschap B.V.; e. Extra Zekerheid Vennootschap B.V.; f. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.; g. Claim Staat Vennootschap; h. Essent Milieu Holding B.V.
Ontwikkelingen
De versnelling van de energietransitie is merkbaar voor Enexis. Steeds meer consumenten wekken zelf energie op en vragen (terug)leveraansluitingen aan. Om aan deze vraag tegemoet te komen is het belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel te hebben. Hier wordt door Enexis op geanticipeerd met een eigen vakschool en samenwerking met onderwijsinstellingen en overheden. Ook wordt er actief samengewerkt met provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle energievormen die lokaal beschikbaar zijn. Enexis is, als één van de ondertekenaars, een belangrijke partner in de Brabantse Energie Alliantie. Enexis, Provincie en deelnemende gemeenten hebben op dit moment al een meerjarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Brabant. Ook zijn er aanvullende afspraken over samenwerken in Buurkracht en nul op de Meter. Vanaf 2017 wordt deze samenwerking, mede op basis van de doelstelling “versnellen van de energietransitie” verdiept en verbreed.
Realisatie beleidsvoornemens
a. In de Elektriciteits- en Gaswet is vastgelegd dat Enexis de netbeheerder is. Onze burgers kunnen niet kiezen. Enexis zorgt ervoor dat altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis beschikt kan worden over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Hiervoor is efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame bronnen noodzakelijk. Enexis werkt samen met andere organisaties aan duurzame en verantwoorde energie voor vandaag en morgen. b, d, f. Ondanks dat het escrow fonds in juni 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient CBL Vennootschap BV nog in stand te worden gehouden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
(a) Enexis Holding NV beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen en excellent netbeheer uit te voeren. Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategiën: - • Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld; • Betrouwbare energievoorziening; • Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten; • Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren; • Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. (b, c.d.e.f ,g en h) zekerstelling belangen voormalige aandeelhouders Essent N.V. (h) Essent Milieu Holding BV voert beheerstaken uit op gebied van milieu (voormalige regionale stortplaatsen).
Risico's
Een risico voor de aandeelhouders is de mogelijke afwaardering van (een deel van de boekwaarde) van € 6,2 miljoen. Dit risico is echter gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. en daarnaast omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt onder toezicht van de Energiekamer.
Belang begin van het jaar
Gemeente Helmond bezit 23.177 aandelen à € 1 in Enexis Holding NV, voor het geringe aandelenkapitaal in de andere BV’s wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
Belang eind van het jaar
Gemeente Helmond bezit 23.177 aandelen à € 1 in Enexis Holding NV, voor het geringe aandelenkapitaal in de andere BV’s wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
b. CBL. Vennootschap BV (x $1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen787120145
Vreemd vermogen149125
Resultaat-20-15-12
d. Verkoop Vennootschap BV (x €1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen1.243100153
Vreemd vermogen3720
Resultaat-65-50-13
f. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (x €1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen1.6381.6201.615
Vreemd vermogen51115
Resultaat-22-15-15
c. Vordering Enexis BV (x €1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen243516
Vreemd vermogen356.261356.260356.500
Resultaat-15-15-10
e. Claim Staat Vennootschap (CSV) (x €1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen3.209800870
Vreemd vermogen17160
Resultaat-110-75-100
a. Enexis Holding NV (x €1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen3.7043.7043.808
Vreemd vermogen2.6083.8143.860
Resultaat207200207