Jaarverslag 2017

Automotive NL
Algemene informatie
Gevestigd: Automotive Campus 30, 5708 JZ Helmond
Ontwikkelingen
AutomotiveNL is op 27 november 2011 gelanceerd als nieuwe fusieorganisatie van de toen bestaande organisaties, FHA, ATC, HTAS en High Tech Automotive Campus. AutomotiveNL is de sectororganisatie van de Nederlandse automotive industrie, technologie bedrijven en organisaties voor automotive onderzoek en onderwijs. AutomotiveNL heeft vier samenhangende hoofdactiviteiten: - Ecosysteem: Het verlenen van diensten aan de leden en het actief onderhouden van een sterk internationaal automotive netwerk met industrie, dienstverleners, opleidingen, kennisinstituten en overheden. - Innovatie: Het stimuleren van onderzoek en innovatie van industrie en kennisinstellingen met gezamenlijke ontwikkeling van strategie, roadmaps en projecten. - Campus: Het bevorderen van de groei en bloei van de Automotive Campus in Helmond met de exploitatie van het Automotive House en via de faciliteiten voor onderzoek, onderwijs en open innovatie. Deze activiteit is inmiddels overgedragen aan de gemeente Helmond. - Acquisitie en Internationalisering: Het aantrekken van hoogwaardige automotive bedrijven en kennisinstellingen naar Nederland en naar de Automotive Campus. Het doel van het innovatieprogramma van AutomotiveNL is de sterktes van de Nederlandse automotive sector in te zetten om innovaties te ontwikkelen die oplossingen bieden voor de maatschappelijke problemen van wegmobiliteit: emissie, congestie, veiligheid en geluid. Daartoe voert de Nederlandse automotive sector een programma gebaseerd op de twee focusgebieden smart & green mobility.
Realisatie beleidsvoornemens
De activiteiten van de onderneming betreffen het ontwikkelen, alsmede het promoten van de industriële automotive sector met nadruk op de technologische en innovatieve Nederlandse markt, daarbij (onder meer) gebruik makende van het internationale netwerk, alsmede het voor de (industriële) automotive en haar belanghebbenden fungeren als overkoepelende organisatie die (onder meer) aanspreekpunt is voor het bedrijfsleven, de kenniswereld en de overheid voor automotive, met nadruk op technologie en innovatie gerelateerde vraagstukken.
Wijze waarop de gemeente een belang heeft
De gemeente Helmond is lid van Automotive NL en is (op bestuurlijk niveau) vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen (van de hieraan gekoppelde BV).
Openbaar belang dat er mee gediend wordt
a. bijdragen aan het ecosysteem op de Automotive Campus door ; b. aantrekken van bedrijven richting de campus door o.a. hun innovatieprogramma.
Risico's
De ontwikkelingen op de automotive campus zijn sterk markt gerelateerd. Verreweg het merendeel van de leden van de coöperatie zijn gefocust op de eigen onderneming; de gemeente heeft belang bij het bevorderen van de economische ontwikkeling in het geheel en een sluitende grondexploitatie.
Belang begin van het jaar
De gemeente Helmond betaalt lidmaatschap à € 18.150.
Belang eind van het jaar
AutomotiveNL B.V. (x € 1.000)
Rekening 2016Begroting 2017Rekening 2017
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat